HomeHet kerklegerPagina 26

JPEG (Deze pagina), 578.37 KB

TIFF (Deze pagina), 5.45 MB

PDF (Volledig document), 16.23 MB

§ .
24 i ,
i van de kennis, die wij in de laatste jaren hebben op- ii
gedaan van ’t werkelijk goede en praktische der orga-
nisatie van ’t Leger des Heils, en diep overtuigd van
F s de behoefte, die alom gevoeld wordt aan ’n krachtigen
arm om die gevallenen en verlorenen, die nu eenmaal
E niet onder het bereik der kerk komen, de hand te reiken,
` onzen plicht te hebben gedaan met de aandacht der
E kerk te vestigen op de noodzakelijkheid tot het in ’t leven `
g roepen van een zuster­organisatie_ «
Als `n ,,Leger des Heils" met zgn nevenbedoelingen ,
er in geslaagd is zich ’n weg te banen door de pu- -
l blieke opinie heen, en zich de sympathie van velen `
heeft weten te veroveren, wat zal dan ’n werk, met
zuivere bedoelingen en op ’n grondslag van wezenlijke
liefde berustend, niet tot stand kunnen brengen?
Als, ’n ,,Church Army" in Engeland gunstig, zeer
gunstig zelfs werkt, waarom zou ’n ,,Kerk-Leger°’ dat
dan i11 Nederland niet kunnen? '
De zaak is slechts, dat het idee ’n weinig ingang ë
5 [ vindt in de publieke opinie, en het plan van ’t ,,Cl1urch
Arn1y" op Nederlandschen leest wordt geschoeid.
W erkennen gaarne al het goede, dat er gedaan
, wordt voor en onder ’t volk in den boezem der Kerk. g
Maar wg zouden het wenschelnk vinden dat er meer
l gedaan werd en dat op groote schaal en dat eendrachtig.
‘ zijn overtuigd, weten, dat groote gaven in
de Kerk sluimeren, en slechts op ’n gelegenheid wachten,
maar op ’n a,fd0GI1de, om te ontwaken en zich naar
>£ ‘ buiten met kracht te openbaren. Men glimlacht en p
Q haalt de schouders op voor zwakke pogingen, als {
t ,,Christelijke Jongelings­Vereenigingen" en zoo voort,
l Ligt ’t al weer in de wet der psychische omwente­ -
Y
lx E
§
f