HomeHet kerklegerPagina 25

JPEG (Deze pagina), 531.50 KB

TIFF (Deze pagina), 5.48 MB

PDF (Volledig document), 16.23 MB

5 " `
. I lg
J te geven van ’n energiekeu, en veel connecties heb-
benden Christelijken uitgever, die voor de administratie,
­ expeditie en exploitatie van de zaak zorgt, en con-
V T tracteert, op een voor ’t Kerk-Leger voordeeliger
wijze, dan wanneer het zelf de kosten zou willen
dragen van ’n eigen drukkerij, personeel, papier, lo-
kaalhuur, enz. enz., om bij garantie van 'n zeker aantal
exemplaren, bijv. van 3000, 5000, 10.000, 15.000, of
, meer aan die getallen geëvenredigde sonnnen aan het
Kerk­Leger uit te betalen. i
Ziehier in ’t kort ’n vage en onvolkonien schets van
’t denkbeeld, dat al reeds sedert eenigen tijd in ons_
sluimerde. De Neêrbossche conferenties, wij bekennen
g ’t gaarne, deden ons besluiten om aan ons denkbeeld
vorm en zoo mogelijk leven te geven.
j zijn ons bewust van de vele moeilijkheden, die
de realisatie van zulk ’n plan in den weg staan, en ag
§ voorzien vele van de tegenwerpingen waarmede de ­`
, kerk te strijden zal hebben, maar waar wij vrijmoedig-
‘ heid hebben om te gelooven, dat "n hoogere lei-
ding de kerk tot dusver heeft bestuurd en geholpen,
, zijn wij verzekerd, dat dezen strijd moedig het
ï hoofd bieden en overwinnen zal. 54
Tout découragement vient du diable!
_. X/Vij herhalen, dat wij ons oordeel over de inrichting
i en samenstelling en regeering van ’t op te richten
_ Kerk­Leger niet, als ware dit het beste, hebben uit-
gesproken -` dit zou voorzeker te aaninatigend zijn -
. maar gaarne daarvan de zwakke punten zouden zien
aangetoond.
Toch nieenen wij, na kalme overdenking en voorzien al
. 2j
a ïi