HomeHet kerklegerPagina 24

JPEG (Deze pagina), 535.31 KB

TIFF (Deze pagina), 5.48 MB

PDF (Volledig document), 16.23 MB

li 22
­ j
Nemen wij dus als algemeenen regel aan, dat de J
I. vrouw 5 jaren na haar in dienst treding in ’t Kerk-
? Leger trouwt en beiden langer dan 20 jaar blijven .
j ‘ leven, dan ontvangt ’t echtpaar op plus minus 45 jarigen . T
leeftijd f 2500, voorzeker ’n aardig sommetje, waarmee
zij zich desgewenscht kunnen retireeren, o1n verder hun
krachten als auxiliaires aan den zaak des Heeren te
L ‘ wüden. i
De Kerk­Leger Courant. i
Het doel van ’n ,,Blad" is om ’n stroom te leggen, r
l en voeling te houden met partijgenooten. i
N Dat zou voor ’t Kerk-Leger doel bepaald onontbeer-
lijk zgn. °
De strekking der courant moet den ruimen geest
der kerk weergeven. Onder ruimen geest verstaan wg
den Christelijken en niet den over allerlei spitsvondig- i
heden iittenden en kibbelenden geest van sommige
i Christelgke partijbladen, ook niet wat men algemeen
c verstaat onder ,,modernen" geest. A
De redactie moet zgn degelijk, opbouwend, praktisch,
° populair-wetenschappelgk, litterarisch, in een woord,
l llink. En wij voor ons twgfelen er niet in ’t minst
ig aan, of die redactie zal aldus wezen, daar zal wor-
den toevertrouwd aan de bevoegde handen der Neder- V
E landsche kerkmannen. Z
I De ,,arbeider", die over dit blad zal staan, moet E
§ ’n salaris genieten van f 13.50 in de week en vrg e
wonen. _ 5
ik De meest geschikte wijze om de courant snel en
, zeker, en zonder de minste gcldcly/re risico ingang te
t doen vinden door "t geheele land, is haar in handen §
V ‘
sr %