HomeHet kerklegerPagina 23

JPEG (Deze pagina), 531.46 KB

TIFF (Deze pagina), 5.52 MB

PDF (Volledig document), 16.23 MB

l
ä
` 21
· E
F Om 1net äver, moed en volharding en frissche energie
te arbeiden en gedurende een reeks van jaren dat te
l i blijven doen, terwäl men slechts ’n salaris geniet, dat
_ juist in de behoeften voorziet, maar ook niets meer,
· j is het noodig, dat de toekomst der ,,Arbeiders" in het
> kerk-leger zoo riant mogelijk gemaakt worde.
· Na 20 jaren h&.I‘dB11 arbeid, kan men rekenen dat
. ' _ ’n mensch voor ’n groot deel versleten is en 11aar een
, rustiger werkkring of althans naar minder arbeid ver-
> g langt. Dit verlangen is trouwens billnk. j
,» Voor de hierboven vermelde wekelijks te betalen
, assurantiepremie, verzekert de ,,arbeider" of ,,arbeid­
i ster" zich na 20 jaren een kapitaaltje van f2000, dat
deze de Maatschappij op rente kan uitzetten, zoo
deze eventueel in het werk mocht wenschen te blijven.
hebben als maatstaf voor de berekening der
premie aangenomen den ouderdom van 25 jaar voor de
= in verzekering treding der ,,arbeiders". 0
|_ Bij haar trouwen houdt de ,,arbeidster" op haar _
_ premie aan de Maatschappij te betalen. Bij overlnden
. van haar man wordt haar ’t door hem verzekerd bedrag
van f 2000 uitgekeerd, en na de verstrijking van haar
_ 20 jarige verbintenis met de Maatschappü, krijgt zij
1 even zoo veel maal 1/20 van ’t door haar verzekerd j
W bedrag van f 2000 als als ongetrouwde, jaar-premies
_ gestort heeft, l
j Komt zij daarentegen te overlijden, dan krijgt haar
man dat bedrag.
Blijven man en vrouw leven, dan krijgt de man na
de verstrijking der 20 jaren f 2000 plus de som, die
hij krijgen zou als zijn vrouw vóór dien tüd kwam te ij
overlijden. il
= ll
_ A/