HomeHet kerklegerPagina 20

JPEG (Deze pagina), 554.54 KB

TIFF (Deze pagina), 5.51 MB

PDF (Volledig document), 16.23 MB

K
Q J
{ V
è 4
_ 18 i
lv I
zooals Mark Guy Pearse zegt, zorgen dat de ruggen i ï
gedekt worden. Aan 't verheven geestelüke, moeten s
wij ’t alledaagsche weten te verbinden. En wat is meer i
V alledaagsch dan voedsel en kleeding?
i` De fondsen waarmee dit werk moet worden gedre­ {
l ven en in stand gehouden, moeten verkregen worden t
door kleine jaarlijksche contributies van b.v. f 1.- tot .
`t geven waarvan de predikanten hunne gemeenteleden ’
van den kansel kunnen uitnoodigen. t
l Deze fondsen moeten, zoo noodig, worden gestäfd X
‘ door giften en door gelden, bgeengebracht door speciale Z
collectanten.
Het publiek moet verzocht worden om kleederen te
geven. De dakloozen moeten bij hun eerste intrede E
, in de shelters gebaad en geheel verschoond en gekleed
i worden met de ontvangen kleederen. ï
, Zij krijgen acht dagen kosteloos logies en voeding,
t terwgl worden aangespoord 01n in de Maatschappij
werk te vinden. Zij worden gecontroleerd in hoever .
zij dat doen. Zoo na acht dagen zoeken nog geen Q
werk hebben gevonden, krggen zü een tweede en laat-
ste ,,ticket" voor acht dagen kosteloos logies en voeding. `
Zoo er blükt, dat zij in die veertien dagen geen
‘ moeite hebben gedaan, om aan werk te komen, wor- J
den eenvoudig voor goed geweerd. Zoo zij daaren­
tegen wel moeite gedaan, maar vruchteloos geloopen i
hebben, verschaft het ,,Sociale werk" hun arbeid, als: .
houtkloven, matten en borstels maken enz., waar-
t voor krijgen vrü logies en voeding, na voor f 0.30 i
per dag kracht te hebben omgezet.
j Er moet zijn:
’n bureau van werkverschafüng.
V . -