HomeHet kerklegerPagina 19

JPEG (Deze pagina), 519.21 KB

TIFF (Deze pagina), 5.52 MB

PDF (Volledig document), 16.23 MB

j
~ i
. 17
t imen overgave van Geest, ziel en lichaam aan God,
’n noodzakelijke voorwaarde.
_ Dat wü dit allen duidelijk beseffen mogen!
’n Arbeider is zijn loon waard! iq
j De salarissen der ,,arbeiders" moeten bedragen
i f 12.- in de week en vrü wonen.
De Kweekscholen. _
. ;i
Waar iemand vormend wenscht op te treden, moet
_ hg eerst gevormd zijn, en om dat te worden is de
1 kweekschool de eerste vereischte, Om ’t volk iets te
geven, moet 1nen eerst iets ontvangen. _
2 De kweekschool is de aangewezen plaats voor
’n anderlialfjarige streng dogmatische onderlegging in
-de waarheden der Heilige Schrift, en onderwijzing in
de kerkgeschiedenis, zoo algemeene als nationale. Alle
t scholastiek, philosophie en doode talen moeten ver-
meden worden. moeten niet vergeten, dat deze
,,training" volksmannen, volksvrienden en volksleiders
Q moet maken.
De kweekschool moet in Amsterdam haar zetel hebben.
jï De Directeur der kweekschool moet 'n salaris ge-
G nieten van f 13.50 in de week en vrü wonen, `
Zonder twijfel zal de geschikte man voor deze be-
i trekking gevonden worden. De predikanten konden
beurtelings in de kweekschool lezingen houden.
Q Het sociale werk.
Deze branche van werkzaamheid. in verband tot den
" nood der tijden, is beslist noodzakelijk. VVij moeten
1 niet alleen de zielen voeden, maar ook de maag, en
4
2
-7