HomeHet kerklegerPagina 17

JPEG (Deze pagina), 542.30 KB

TIFF (Deze pagina), 5.53 MB

PDF (Volledig document), 16.23 MB

E l
p 15
P nauwkeurig, getrouw en gemotiveerd verslag aan de f
Raden van Toezicht hunner Provincies uit te_ brengen. Lt
Zü belasten zich met het innen en administreeren der
gelden voor huur, belasting, gas, enz. door hun ,,arbei­ ;
‘ ders" in de verschillende ,,corpsen" bijeengebracht, en ‘
verantwoorden die maandelijks aan den Secretaris, opdat ii
deze aan het einde van ’t jaar nauwkeurig verslag zou ;
‘ kunnen opmaken van al de geïnde en uitbetaalde gelden.
Zij moeten zorgen, dat de ,,arbeiders" hun ünan­
tieele verplichtingen, zoo veel als in hun vermogen
ligt, nakomen. Zij zorgen verder door speciaal te
houden collecten en andere gewettigde middelen, dat _
alle tinantieele tekorten in hun districten gedekt wor-
den. Zij moeten van het beginsel uitgaan zich zelven W
te onderhouden. Alleen in hoogen nood, en wanneer
er duidelijk blijkt, dat hunne krachten hierin tekort A
schieten, zullen zij zich wenden tot de Raden van
‘ Toezicht hunner Provincies, die hun steun ook niet
· ontzeggen zullen,
ontvangen wekelijks van den secretaris het bedrag xii
der gezamenlijke salarissen hunner ,,arbeiders", keeren gä
W die regelmatig uit en zorgen voor de ,,kleeding" en
,,zieken"-fondsen dier ,,arbeiders", door daarvoor weke-
lijks kleine bedragen van de salarissen af te houden. il
De salarissen der District-Hoofden moeten bedragen
· f 13.50 in de week en vrä wonen. Ook zij moeten
de bewijzen leveren, dat zij hun positie niet aanvaard-
den om der wille van tijdelijke belangen, maar uit
liefde tot God en de menschen. j
,,De arbeiders".
Met ,,arbeiders" bedoelen wij wat `t Leger des
Heils noemt ,,corps oHicieren".
tl
Il
êï
. · ·~