HomeHet kerklegerPagina 16

JPEG (Deze pagina), 550.56 KB

TIFF (Deze pagina), 5.53 MB

PDF (Volledig document), 16.23 MB

i
` 14 t
, direkt door de Raden kunnen worden behandeld met j
jï de Districts-Hoofden en verdere ,,arbeiders") ~­ tus-
‘ sehen de Raden van Toezicht en de ,,arbeiders." '
, houdt de notulen, voert de correspondentie, roept
I Comités van Hoogleeraren bijeen, houdt de administratie ‘
der boeken, benevens de administratieve controle over
R alle Districts- en sociale boeken. Natuurlijk wordt hg
in dit werk bijgestaan door assistenten, die zaakkundig ï
op de hoogte zijn.
Zün salaris moet bedragen f l5.~ in de week en
vrü wonen. moet niet ’n van zich zelf gefortu-
neerd 111êL11 zijn. Zijn liefde voor ’tmenschdom moet
practisch blijken uit ’t feit, dat hij of 'n goede positie
of zeer goede vooruitzichten prijs geeft ter behartiging
van ’t algemeen belang. h
Van ’n ander slag ,,arbeiders" kan ’t~210Z/v onmoge-
I luk gediend zgn.
3. Districts­H0ofden. ‘ _
Zn op hun beurt centraliseeren weder de admini-
` stratieve zaken der ,,arbeiders" in hun districten, be-
hartigen tevens hun sociale belangen en dragen die E
voor aan de Raden van Toezicht van de Provincies,
_ waartoe behooren.
De Districts-Hoofden bekleeden ongetwijfeld de be-
langrgkste en de meest verantwoordelijke positie in het ·
Kerk­Leger. Op hen rust de verplichting zich op de
hoogte te stellen en te blnven stellen van den aard
_ en den omvang van hun werk, de geestelijke en i
sociale toestanden en nooden van ’t volk te bestudeeren,
de resultaten hunner studies aan hun arbeiders mede
j te deelen, hen te inspireeren en eens in de maand
j ,.