HomeHet kerklegerPagina 15

JPEG (Deze pagina), 544.97 KB

TIFF (Deze pagina), 5.52 MB

PDF (Volledig document), 16.23 MB

Y
ia
u
i
j is
leder lid moet eerelid zijn.
Aan dezen Raad moet worden toevertrouwd en op-
gedragen de geestelijke leiding van alle arbeiders.
moet hebben het oppertoezicht over alle finantiën.
§ De leden van dezen Raad moeten minstens eenmaal
{ in de maand vergaderen, om de algemeene SOGia,lG
; ‘ belangen van ’t volk te bespreken, en dienovereenkom-
j stig besluiten te nemen en orders uit te vaardigen.
` Daar het Kerk­Leger in de eerste plaats ’n Natio-
; naal en in de tweede plaats ’n Provinciaal karakter
moet dragen, dient elke Provincie haar Sub-Raad van
l Toezicht te hebben, die èn de Provinciale en de
ä verdere plaatselijke belangen behartigt. Maar waar
j ’t geldt ’t treffen van nationale en ingrijpende sociale '
Q; maatregelen, als de onderwps-questie, enz., moeten
de Provinciale Raden zich in contact stellen met den
ig secretaris van den Amsterdamschen Raad, die ’n Comité
l bijeenroept, bestaande uit al de Hoogleeraren van den
Algemeenen Raad, door welk Comité alleen in derge-
ti lijke questies zal worden beslist, en dat de bevoegdheid
[ heeft, zoo het dit wenschelijk en noodig mocht achten,
-0m den Algemeenen Raad in zijn geheel op te roepen.
j 2. Een Secretaris van den Algemeenen Raad.
fl Zijn standplaats moet zijn Amsterdam.
Door hem moeten alle besluiten en orders aangaande
de SOGi3,l0 operatiën der organisatie, door de Raden
van Toezicht uitgevaardigd, worden getransmetteerd l
` aan de verschillende Districts-Hoofden.
vormt de eenige schakel ­­ (voor geestelijke i
zaken uitgezonderd, daar die met de zuiver administra-
tieve en sociale questies niets te maken hebben, en á
l]