HomeHet kerklegerPagina 14

JPEG (Deze pagina), 552.72 KB

TIFF (Deze pagina), 5.52 MB

PDF (Volledig document), 16.23 MB

il
s
i
i i 12
I- Onze eenige drgfveer is de liefde voor ’t Kruis.
Onze eenige theologie : God lief te hebben boven alles
. en onze naasten als ons zelven, en praktisch op te treden.
J richten ons tot de Nederlandsch Hervormde
Kerk, omdat die niet alleen de nationale en de oudste
is, maar trots hare gebreken en vele zwakheden, gedu­ j
rende drie eeuwen en meer, door alle stormen heen, de ig
t toets doorstaan heeft. j
hebben menschkundige en praktische ondervin- j
ding opgedaan als officieren in het Leger des Heils, -
waarom wg dat Leger verlieten, deelden ·wg mede in
ons ,,Protest” - zg11 op de hoogte van ’t vóór en
tegen van ’t Legerstelsel, weten de klippen te ver-
mgden waarop ’t Leger reeds zoo dikwgls gestrand is j
en eindelijk onvermgdelgk schipbreuk lijden zal, en ij
hebben dus ’n oordeel aangaande de wijze waarop ’n 3
dergelgke organisatie zou moeten worden ingericht. ij
Dat oordeel spreken wg echter niet apodictisch als l
het beste uit, maar verklaren ons integendeel bereid, i
het voor een beter in te ruilen. Sommigen mogen
wellicht vallen op de eenigszins Anglikaansche ofEpis- E
copaalsche ti11t, die ons organisatie- plan zal kenschetsen,
_maar daarop antwoorden wg eenvoudig, dat Neder-
landers niet weten wat organisatie op groote schaal j
is, en dus ’t voordeel er van ook niet kunnen beoor- `i
deelen.
Het kerkleger, of hoe 1nen het noemen moge, moet ä
hebben: ,11 BBSIJHIII', bestaande uit:
1. Een Algemeenen Raad van Toezicht,
samengesteld uit predikanten der Nederlandsch Her- g
, vormde Kerk,
li