HomeHet kerklegerPagina 13

JPEG (Deze pagina), 526.40 KB

TIFF (Deze pagina), 5.56 MB

PDF (Volledig document), 16.23 MB

E
ll
i
j steunsels der kerk i11 ’t lGV€11 te roepe11. Als verschijn-
1 selen van den wakker wordenden kerkgeest, verdienen
al die inrichtingen alle goedkeuri11g, en wie 0111 hare
l zwakheden 111et haar den spot zou willen drijven, of
er de 11eus voor ophalen, omdat zij slechts gevoels-
i uitingen zin, ofschoon redeli`ke V3.11 geïsoleerde indi-
‘ D x D
1 v1duen e11 allen 111111 of meer slechts de kleur van
4 7
haar leiders, i11 plaats van een besliste kerkkleur
weergeven, is ee11 dwaas, die 11ooit gevoeld heeft wat
het zeggen wil het juk va11 ’n £Ll1ClGï te dragen.
{ Maar ’t is niet te ontkennen, 611 ’t wordt ook niet ont-
l kend door <>‘od¤‘eleerde11 dat de Eeuwi<>‘e" zich van deze
ei ¤ > » D
l onvolkoine l1ulp1n1ddele11, als bv. ’t Leger des Heils, heeft
j bediend om Zijn doel inet, in en door de kerk te bereiken.
5 Dat er een vaag 31lO`€l1l€€11 verla11<>‘en in de kerk
4 D ta D
{ bestaat om tot den idealen toestand van voorheen terug
U
l te keeren staat onbeweecvlik vast. Velen zin zich
jg 1 za .
3 zelfs bewust Väll de dr111ge11de noodzakelijkheid van
3 zulk een terugkeer.
` `Wi beloofden aan allen die belang stellen in de
J ‘ ¤
; 'L11l3lI)ï€1(l11’lO` en ·bevest1¤111¤‘ van Gods lïO1l1I1l{l`1l{ om
in ra O U 1
5 o11s nader te verklaren omtrent de redenen waarom
ee11 zuster-organisatie, ondergeschikt aan en onder
_, controle va11 de kerk noodig achten.
j Dit hebben wij thans gedaan,
ä Ons blijft nu nog over ’n duidelijk omschreven denk-
beeld te geven Vüll ’t door o11s ter sprake gebrachte
j middel om die uitbreiding en bevestiging 111eer onder j
E ’t Nederlandsche volk te verwezenlijken.
WVij willen ’n Kerkleger, - maar uitgaande va11 e11
bestuurd en onderhouden door de Nederlandsche Her-
vormde Kerk.

1
,l
I?