HomeHet kerklegerPagina 12

JPEG (Deze pagina), 567.38 KB

TIFF (Deze pagina), 5.56 MB

PDF (Volledig document), 16.23 MB

1
K
10
geschat en beloond, en geen knie meer te buigen zal .
hebben voor vorst of overheid; waarin alleen ’t men-
schelgk genie, de wetenschap en de kunst zullen triom­ l
pheeren over al wat niet goed is en onedel, en de
rechten van alle burgers gelgk zullen zgn. . j
Hoe zg, die volkeren, zich vergissen zullen, aan
welke wanhoop zg ten prooi zullen komen, na of te E
midden reeds der ontgoocheling, wanneer in de beslist
i naderende volheid der tgden, de verschillende maatschap-
pelijke duisternissen zullen worden verlicht met Het Licht
dat spoedig komen moet, daarvan kan alleen de waar-
achtige Bruid zich eenigszins ’n denkbeeld vormen.
i Velen, die ’t naderend gevaar inzagen, hebben met {
of zonder de hulp der bestaande kerken, met ofzonder
Evangelie op zuiver Oatholischen grondslag berustend,
maar in elk geval met reine bedoelingen, en warme
harten in het belang van ’t volk, den arbeid trachten
te doen, waaraan de kerken zich schenen te onttrekken.
`vVilliam Booth b. v., bgna tot wanhoop gedreven door
de laksheid zgner Anglikaansche kerk, was, naar hij
aanvankelijk meende, ’t middel waarvan de Godheid
zich bedienen zou om ’n laatste poging in het werk te
stellen tot redding van ’t menschdom.
g Dit wanbegrip moest natuurlgk slechte gevolgen lj
hebben, en had die ook. Maar toch heeft de Booth-
` beweging en andere analoge bewegingen, met al haar
voor en tegen, ’n algemeen bewustzgn in den boezem Q
der kerken doen ontwaken van plichtsverzuinr en
plichtsverzaking. ln Engeland, Frankrijk en Neder-
land zgn priesters en predikanten wakker geschud en
aangevuurd geworden, om philanthropische instellingen,
zendingen, genootschappen en wat al niet, als zoovele


Ji