HomeHet kerklegerPagina 11

JPEG (Deze pagina), 537.58 KB

TIFF (Deze pagina), 5.50 MB

PDF (Volledig document), 16.23 MB

l
ï 9
geringer werd, en wereldsgezindheid in de plaats trad
­ van ’t Dienaarschap?
Wat zou het thans baten zoo de waarheid al ver-
kondigd werd, want die vond toch geen weerklank
A meer in de gemoederen. _
· Het Democratisch beginsel won veld, De groote Demo-
craat kroonde zgn zoon tot Keizer van den zetel der Moe-
derkerk. De volkeren, nog niet rijp om met zulk een kras
W , ingrijpen tegen den nog sluimerenden eerbied voor ’t
ecclesiastisch gezag, kalm meê te gaan, werden bang
en angstig. Zg wisten wat ’t verleden hun gegeven
had, maar de toekomst konden en durfden zg nog
niet doorzien, en evenals ’t kind zich vreesachtig
vastklemt aan moeders rokken op ’t plotseling hooren
van ’n leeuwengebrul in ’n Dierentuin, zoo ook snelden
de volkeren in allergl naar de eilanden en naar de
bergen en naar de heuvelen, om steun en protectie
c der Kerk. De positie der Kerk en Kerken werd door
deze slingerbeweging der volkeren natuurlgk in niet
geringe mate versterkt. Maar het beginsel, dat de
volkeren afstootte, trekt hen thans weder aan, en heeft
dat reeds sedert geruimen tgd gedaan. ln alle oorden
j van Europa en ook in ’t Vllesten, wordt den volkeren
geleeraard wat democratie, gezond of ongezond opge-
,§ vat eigenlgk is, en voor hen worden kan. Zg verliezen
hun vrees, en meenen kloekmoedig de toekomst te kun-
_ 11en ingaan, steunende op de holle beloften van zelf-
j zuchtige en dikwgls eerzuchtige leiders, omtrent een
gouden eeuw, waarin priesterheerschappg en gewetens­
j dwang ongekende zaken zullen zgn en allen een vol-
komene en ongebondene vrijheid zullen genieten; waarin
' een ieder naar zgn intrinsieke waarde zal worden
ll

ll l
l