HomeDuitschlands groei en het Pruisische overwichtPagina 95

JPEG (Deze pagina), 871.83 KB

TIFF (Deze pagina), 7.24 MB

PDF (Volledig document), 84.27 MB

».».·..·: ·­«.,_..­.c..,,_‘_ ,....­v. . - , .v-­-­ ­ , Y .. · Y » Y aw---‘···‘·‘·*v·,V~u#"”·"' ,
·~‘-·~·"- ··* J 4 A 1. J. _ . '. . · ­­f­ ~ ­ .,
91
t. De tieve werking van de eereraden gemiddeld 60.000 personen
Am~ wegens beleediging veroordeeld, in Nederland nog geen duizend.
bren, Naar dezen maatstaf zouden het er in Duitschland slechts 10
Zoo à 11.000 hebben moeten zijn.
>nen, Doch ook hier maakt Duitschland eene worsteling door. Ook
g en het zelfbewuste, het zelf beheerschte, dat op harmonische karakter~
H ge~ ontwikkeling berust, tracht door standsvooroordeelen en scheeve
>ruik eerbegrippen heen te breken. Het door buitenlanders zoo pijnlijk
uge~ onbeschaafd gevonden begrip, dat men zijne minderen mag
beleedigen, dat men het tyranniseeren en toebulderen door zijn
de, meerderen moet verdragen, wordt ondermijnd door een opbloei
1den van rechtsbewustzijn. Maar het is alles slechts nog in het be-
ginstadium.
gde, Is Duitschland echter op een gelukkigen en zekeren weg?
rinig Is de toestand gezond? Heeft de geweldige economische opbloei
ligd ook die mate van innerlijke beschaving gebracht, waarop Duitsch~
land meent aanspraak te mogen maken?
afd, In landen, waar de genoemde uitingen van beschaving hoog~
;. In gehouden worden, zal het antwoord steeds ontkennend luiden.
Jen, Zijn al deze toestanden gelukkig voor het Duitsche volk,
hoe zóó gelukkig dat zij door naburige landen gaarne overgenomen
aied zouden worden? Zouden sterk democratische landen ze ooit
veg kunnen overnemen?
Men evolueert niet achterwaarts, maar voorwaarts.
:di­ Ze over te nemen is eene onmogelijkheid.
ijke 5, 3,
1ft~ *
1en Duitschland staat machtig tusschen de andere staten, straf
von beheerscht door de Pruisische hegemonie. De geheele kracht
ge~ van den staat wordt naar binnen en naar buiten gezet achter
g€~ eene welbewuste, eigen politiek. Vast van doel, onverbiddelijk
ier van middel. Uit deze macht, welke overal ingrijpt, overal zijn
1ur wil en meening opdringt, is overmacht gegroeid. Men ziet zich
lus midden in den strijd, in de worsteling van het individu, van
.en de persoonlijkheid tegen den Staat, usurpator van de persoonlijk-
en heidsrechten, geplaatst. Het economisch gevolg is schitterend
en geweest, de binnenlandsche politiek heeft echter een volledig
fiasco gemaakt.
ns Om geestesvrijheid strijden millioenen onderdanen in den
Duitschen Staat tegen de Duitsche Regeering.
n~ Het is merkwaardig, hoe de intellectueele Duitsche jeugd