HomeDuitschlands groei en het Pruisische overwichtPagina 94

JPEG (Deze pagina), 907.22 KB

TIFF (Deze pagina), 7.24 MB

PDF (Volledig document), 84.27 MB

Q JJ., 1,: V . ·" -· #­, . www ~ ‘='«"«"•"v"v tg-: [ axtv » ‘L­». i...­.· ­..¥x.«i, ·­­ «;­ïï
E A,
j . è 90
p A'; ; ,,Beleedigd" waren zij óf voortdurend, of heelemaal niet. De
g: oplossing werd grootendeels bij de ,,eereraden" gezocht. Am~
,`· ‘ bachtslieden, hoogste regeeringsambtenaren, winkeliers, doktoren,
T‘ ' geleerden. en ongeletterden, allen hebben hun eereraad. Zoo
X kon men het verbazingwekkend, maar komische feit bijwonen,
3 . 5 dat Excellenzen en Geheimräten er over beraadslagen, lang en
gewichtig, of een Professor zich beleedigd mag voelen of ge-
äy, voeld hebben, omdat een collega hem wegens zijn lange pruik
l ,,in geringschätzendem Ton, das Wort ,,Haarwuchs" zuge~
i fügt hat."
Q; F Motief tot het aanroepen van zulk een eeretribunaal is de,
L 1 ‘ ( in Duitschland op historische, maar zedelijk fictieve gronden
’ r' - berustende, sterk gehandhaafde "Standesehre."
g Of het is zuiver en alleen gekwetstheid van den beleedigde,
welke dan ook menigmaal door de arrogantie en de weinig
> onpersoonlijke wijze, waarop meeningsverschillen verdedigd
worden, tot aanklachten geprikkeld wordt.
, Er heeft zich een uiterst gewrongen eerecode gehandhaafd,
. ' waar men in andere landen reeds lang boven uitgegroeid is. In
‘ vele gevallen weet men er geen touw meer aan vast te knoopen,
, wanneer men beleedigd moet zijn, mag zijn, en is, en hoe
, men daarop te reageeren heeft. Men beoogt hiermede de eerbied
ë voor het individu te vermeerderen. Of dit echter de weg
_ daartoe is?
0 De strafwet heeft in § 193 vastgelegd, wanneer ,,beleedi~
Q gingen", niet als zoodanig gevoeld, d. w.z., geen strafrechtelijke
. gevolgen mogen hebben. ,,Tadelnde Urteile über wissenschaft~
. liche, künstlerische oder gewerbliche Leistungen, ingleichen
Ausserungen, welche zur Ausführung oder Verteidigung von
Rechten oder zur Wahrnehmung berechtigter Interessen ge-
; macht werden, sowie Vorbehaltungen und Rügen der Vorge~
setzten gegen ihre Untergebenen, dienstliche Anzeigen oder
« Urteile von seiten eines Beambten und ähnliche Fälle sind nur
. insofern strafbar, als das Vorhandensein einer Beleidigung aus
I - der Form der Ausserung oder aus den Umständen, unter welchen
F sie geschah, hervorgeht." Hierdoor werd een dam opgeworpen
p tegen den stroom van aanklachten, waarmede de gerechtshoven
dreigden overstroomd te zullen worden.
E De "Vorgesetzte" en de ,,Beambte" werden er nog eens
j j speciaal in beschermd!
* _ Er werden tusschen 1903 en 1907, ondanks de sterk preven~
­ _ ` "
- _ _ ___V ~­*‘ ~ » "'ï!‘l·à"<3L­­ï.·lI­¢.T¥ä•;Z.»i$__g...:r­..:r....;¢..,ï.`r:~«r« Y ...-...~..-....-..;.c. .... S' _ c,,,,,,p.. , "·..,.....-... r· - "· ’