HomeDuitschlands groei en het Pruisische overwichtPagina 91

JPEG (Deze pagina), 908.93 KB

TIFF (Deze pagina), 7.28 MB

PDF (Volledig document), 84.27 MB

:·· ,,...·, ·e.·•» ..«•·r< ...~a=v*·­ .­»»· .. ,­y _. . , ,, i· ,
87
29?”¤€· Bloeiden deze eenvoudige, algemeene, maar onmiskenbare uitingen
wt fla van beschaving naar verhouding in dat land even sterk op? 7
tscheh Dit moge de toets doorstaan van het objectief beschouwen.
achten, Zal degeen, die Duitsche toestanden kent, het brevet van
ïh VB? zedelijkheid aan de Duitsche natie kunnen uitreiken? .
De feiten zouden dit onmogelijk maken. Omvang en aard
WCZFIL der onzedelijkheid in Duitschland is schrikwekkend, leeft in alle
Ooguïg standen, is tot decadentie, tot perversiteit gezonken. Sedert de
Yêaqïfe Eulenburgaaffaire is er niets verbeterd, eerder veel VeL'eI‘QeI'd·
vustzflm Reeds de statistieken der onwettige geboorten kunnen eene j
aätehlk vergelijking met de Nederlandsche toestanden niet doorstaan. F
m het Up duizend geboorten kwamen er te Berlijn (over een achttal
lufaffd jaren in 1900 berekend) 150 onwettige voor, in Amsterdam i
Jsltem negen~en··veertig, in Leipzig 189, in den Haag twee~en~veertig,
’ twee te München 268, te Rotterdam vijf­en~veertig. I) In Nederland l
Jfdam wordt ongeveer vijfzesde deel van de buiten echt geboren .
IS de kinderen gewettigd, in Berlijn slechts ééntiende deel. De moreele `
ïegïm dispositie tegenover dit geheele vraagstuk is het pijnlijkste van l
Stzllm alles en staat bij de huidige Nederlandsche opvattingen verre r
ten achteren.
aar de Het ergste voor de toekomst van het land is echter, dat het - j
abben jonge Duitschland door zijne levenswijze op onrustbarende wijze ­ ‘
:13992 in zijne gezondheid is aangetast. In medische kringen en ook 7
’$€¤€ daarbuiten is deze toestand geen geheim, is zelfs door medische
hlkên enquêtes in cijfers vastgelegd. Zij wordt openlijk besproken, en ·
YPL baart groote bezorgdheid. ,
Thllïe In het Burgerlijk Wetboek, dat in 1900 werd ingevoerd, zijn
H dm vooral met het oog hierop eenige beschermende bepalingen `
ïvëm gemaakt voor de jonge vrouwen, wier geluk en gezondheid
:ht‘9# meedoogenloos worden verwoest door deze treurige toestanden. ,
ZC9d· Het zijn twee artikelen, welke echtscheiding mogelijk maken: l
1 tot wanneer men zich vergist heeft in de persoonlijke eigenschappen l
lvëm van de(n) echtgenoot(e) ,,welche bei Kenntnis der Sachlage und l
bei verständiger Würdigung des Wesens der Ehe, von der l
SCW Eingehung der Ehe abgehalten haben würden (art. 1333 B.G.B.) 7
älsch of wanneer hetzelfde zou voorkomen ,,durch arglistige Täu~ l
en
1) De statistieken voor eenige andere steden geven op xooo geboorten het volgend
neen aantal buitemechtelijk geborenen. ,
heid Budapest 274. Lyon 225. Brussel 166.
adm Weenen 3I7, Marseille 170. Milaan 84. j
Praag 438. Antwerpen 138. Edinburg 76. ;
J Y. ab ~·4·¤:·ï:!>·­·-~~ ­ . . `