HomeDuitschlands groei en het Pruisische overwichtPagina 9

JPEG (Deze pagina), 912.26 KB

TIFF (Deze pagina), 6.93 MB

PDF (Volledig document), 84.27 MB

W,. .. . ...« - W-, . , ,
2 j 1
s i
3 7 i
post, ook door de invoering van een éénvormig muntwezen;
2 ook door de organisatie van het Duitsche leger. Dit alles ge·
l schiedde in de eerste jaren na 1870. De justitieele organisatie
Z kreeg echter eerst in 1879 haar beslag, dus vrij lang na in- l
ä voering van het Duitsche strafwetboek, zooals het ook langen l
;__ tijd geduurd heeft, totdat het spoorwegwezen zich (grootendeels)
Q; onder staatsbeheer bevond ­-· waarbij de meeste lijnen en de
grootste macht in Pruisische handen kwamen.
l De opbouw van het Duitsche Rijk werd door Bismarck met
ä vaste hand geleid ·~ eene zichtbare eenheid begon zich onder j
. zijne stralïe leiding af te teekenen. l
4 De eerste hechte aaneensluiting op economisch gebied was
l de Zollverein geweest, welke als voorlooper van de politieke j
V. aaneensluiting reeds in 1834 zijn vereenigend werk was begonnen l
1 om eindelijk in 1888 den arbeid te voltooien, waardoor voorgoed 1
‘ de tolgrenzen samenvielen met de Rijksgrenzen. Geheel volkomen
is ook deze hervorming niet geworden. Er zijn nog altijd eenige l
­ voortbrengselen binnen het Duitsche Rijk, welke binnenslands
aan een invoerrecht onderworpen zijn: zoo moet er nog import
op bier betaald worden, wanneer het uit het Zuid~duitsche ge~
g bied naar het Noord-duitsche gevoerd wordt. De in Duitschland,
,5 het land der bierdrinkers bij uitnemendheid, zoo machtige bier~ `
` brouwersvereenigingen hebben de ophefïing van die belasting nog j
g altijd weten te beletten. Verder eischen Beieren, Würtemberg en ‘
Baden nog belasting op den invoer van bier en mout; zoo J
heffen Baden en Saksen op rund~, varkens~ en andere vleesch~
l soorten eene beschermende belasting. Dit alles van Rijksduitsche
l voortbrengselen. Van groot gewicht is dit alles, door de beperkt- .
I heid van het aantal artikelen, niet ·­ het is een belangenstrijd
l op klein gebied. Het Rijkstolverbond heeft zijn werk volbracht.
l Het was mede aan dit machtig wapen der handelspolitiek te
danken, dat met den economischen bloei, ook de vertroebeling
der Rijkslïnantiën, der binnenlandsche politieke partijgroepeeringen
1* en der buitenlandsche sympathiën een aanvang zouden nemen.
A Toen Duitschland zijn jonge leven begon, huldigde het nog
den vrijhandel, spoedig volgde echter de ommekeer. De industrie
‘ had de vraag na den oorlog sterk overschat en veel meer waren
. op de markt geworpen, dan met mogelijkheid geplaatst konden ,1
worden. De Fransche oorlogsschatting had den Duitschen staat
tot eene zóó snelle aflossing der schulden in staat gesteld, dat
het geld overal overvloedig werd, en prikkelde tot een waarlijk