HomeDuitschlands groei en het Pruisische overwichtPagina 89

JPEG (Deze pagina), 882.58 KB

TIFF (Deze pagina), 7.27 MB

PDF (Volledig document), 84.27 MB

»¤__:,,` ­ ·~ » ,,T, (`_,D__“”` A§:=·`T‘{·`_;?;__ _;_ïPL__vAY_ (JT. _ _ __ ` _____ YY__ _ _ ____ ,, · r ZI __, _, , _ , , , ,,«- ~­­~•­-vv-~­·­­vr~.,
` `.J.i­­§J"$<‘?ae,­·~­·· iw. JL ...·4¤z.S­r ¤‘ ·¢•v= ~vfi;8Y ·««·~A·%*‘··» ­­a»­­ ..4 , , ­«.­ , ; . .,··», »‘ ­ .
85
Yaïrim ,,Suprema lex regis voluntas" schreef Wilhelm II bij een
a en bezoek aan München in het Gouden Boek. Om heerscher te
1 eene zijn moeten er beheerschten wezen. Is dit laatste in den Duitschen l
H vorm een geluk, is het vooruitgang?
’ we {8 ln een land waar men eeuwen eleden het autoriteits el00f
vorden ­ · Q ·
, k ’ afzwoer en er het libre arbitre voor in de plaats stelde, weigert
gl paan het sterke gevoel van zelfstandigheid dit op deze wijze aan te
I'.-
nemen.
WC1 de ,,Oranje en Nederland ­~ één, krachtig en vrij,"schreef een
Oran`e. ,
ichland, 1 * * i
rgroote * 1
CH, CCD H h f d . . d
S hdt oe eet e psyche der Duitschers zich onder eze ont~
(J1 I wikkeling gehouden? De reusachtige economische ontplooiing, l
hmm' de opbloei van de steden, van het platte land, het jagende 1
8 wma productie~ en verkeersleven, de snelle, onrustige concurreerende
bêfgï handel, en vooral de wedloop om de éérste te zijn, zij het in ·
ach? 6 het bedrijfsleven, zij het in de wetenschap, zij het op ander {
_ 1 lge gebied, -· zij brachten evenzoovele factoren voor eene andere I
0 wm' s chische esteldheid, d. w. z. er kwam eene hevi e botsin
elen... . . . . . .
ld tusschen het sentimenteele en idealistische in de Duitsche natuur, 1
äe hen het inactieve en droomerige, het zoeken en speuren naar 0p~ t
• . . , . • F,
gc er; lossmgen 1n e1gen gemoed, in eigen verstand, en het 1nspan~
äeäflï nende, zenuwverwoestende jagen naar winst of succes ‘), het
h dl) 6 overheerschen van de meest materieele drijfveeren. ä
l Oor _ Er is geen twijfel aan, of de Duitsche beschaving beleeft de
_ gfïafq meest materieele periode van hare ontwikkeling.
"Va às De trots, het geloof, het vertrouwen in de almacht van «
)çmä’ stoffelijken bloei is geweldig. Ze is zóó geweldig, dat zij bezig
m IC is alle iijnheid van geestelijke perceptie, van geestelijk bewust- j
Zooa S zijn te verschroeien. De Duitsche genialiteit was eertijds de j
geïnspireerde genialiteit, het spiritueele contact met het eenige
ïgsäï en oneindige, de vleugelslag van het ongeziene; nu is zij de {
­--­ i
lt Ook r) Opvallend is in Duitschland het groot aantal zenuwlijders. Van de driekwart °
[twee millioen zelfmoorden, welke in de laatste twintig jaar in Europa begaan werden, valt ,
één kwart millioen ten laste van Duitschland. ,
jaarlijks vallen er 12.ooo zelfmoorden voor, tegen maar vier- vijfhonderd in *
1SS€Ht Nederland. Naar verhouding had het eerste getal maar vijf à zesduizend mogen ~
nvI,i·_ bedragen. Eene tragische bijzonderheid hiervan is, dat jaarlijks eenige honderden kinderen
1 ander de vqfiim jaar tot dien wanhoopsdaad overgaan. Schülerselbtsmord, noemt men
Clfdell het, menigmaal begaan uit wanhoop over schoolangsten en plagerijen. In Nederland
zijn het er hóógstens twee of drie. t ‘
Berekeningen van Prof. Georg von Mayer. Selbstmord­statistik. H. W. St. W. Band VII. ~ ;
‘ E
l
1
Y A __ , "L/l "**ï""' .