HomeDuitschlands groei en het Pruisische overwichtPagina 85

JPEG (Deze pagina), 901.88 KB

TIFF (Deze pagina), 7.26 MB

PDF (Volledig document), 84.27 MB

81
er in Het Duitsche rijk heeft innerlijk met groote machten te kampen. ‘
I den De algemeene ontwikkeling is door het geheele rijk zeer ver-
, nu gi schillend. Er zijn geheele streken waar eene arme bevolking
gj leeft, verstoken van alles wat naar welvaart en beschaving ‘
nhet zweemt; en zijn de zelfvoldane, er zijn de oproerige streken.
idige Zeer zeker moet verschil gemaakt worden tusschen Noord­
uit· Duitschland en de Zuid~Duitsche staten. De laatsten achten 1
, om zich met recht de voorvechters van een meer verlicht regime,
goed van democratische vrijheid, en voelen zich de dragers van eene
ig is beschaving, welke zij het zoo ondemocratische, reactionnaire
2, I) Pruisen niet toekennen. {
jung Als algemeene trek kan aangenomen worden, dit vooral in E
den Pruisen, datde regeering met haar beambtenstaat bijna blindelings K
ern, gehoorzaamd wordt door de ééne klasse van menschen, zij die
ord~ historisch als 't ware daartoe gekneed zijn, anderzijds woelt en 1
als gist het onophoudelijk tegen den zwaren druk van regeering en i
sche justitie, tegen standsvooroordeelen en klassenovermacht. Het
len. wordt alles echter met ijzeren vuist geregeerd en voortdurend ï
op onderdrukt gehouden.
912 Door het geheele staatsrecht, door de geheele wetgeving .
oen heen, valt den buitenstaander een buitengewoon groot gebrek 1
ren. ‘op, namelijk een gemis aan grondbeginselen., Hiermede wordt
rn? niet bedoeld die beklemmende indruk van gebrek aan vrijheid, T
aar welke elken Nederlander, die er zich wat dieper mede bezig
houdt, opvallen moet, en die hem dàn eerst, door de geweldige "
‘of. tegenstelling van dat systeem met de, in zijn eigen land, zoo `
len ` jQ onbelemmerde vrijheid, beseffen doet, wat Nederland, het klas~
'ijk sieke land der vrijheid, naast zulk een staat beteekent. ‘
iik Er bezielt hem dan eene opwellende vreugde, dat dit be- «
lat schavingsniveau in zijn land reeds zoo lange jaren bereikt is, ·
zn, er bevangt hem ontzetting bij het idee, dat Nederlanders ge- j
ijk heel onbewust van dit onmetelijk voorrecht, het lichtvaardig in j
zn, de waagschaal zouden kunnen stellen of ooit zouden kunnen 1
de prijsgeven. l
:r~ Aan beide systemen zou echter gelijkelijk een logisch principe j
ten grondslag kunnen liggen. i
zn Dit mist echter het Duitsche recht.
ag · Merkwaardig zijn de pogingen om dit wilde woud van wetten »e
en besluiten te ordenen, te classificeeren, te groepeeren, om er l
toch eenige orde, eenigen logischen grondslag in te brengen. ,
Hoe zwaar worden de verschillende staatsregelingen beredeneerd, ,
Duitschland‘s Groei. 6

ll
{