HomeDuitschlands groei en het Pruisische overwichtPagina 84

JPEG (Deze pagina), 893.12 KB

TIFF (Deze pagina), 7.26 MB

PDF (Volledig document), 84.27 MB

ik ` ii
E Z.
’ j 80 5;
i 5 met zijn zorgvuldig bespaarde arbeidsloon geen grond meer in
‘ zijn eigen geboorteland koopen. Eerst werd hem, vooral den
I; kleinen boer, dit bemoeilijkt door economisch overwicht, nu gl.
g, belet door wettelijke overmacht.
`. Daarmede is door de Pruisische regeering de oorlog aan het
W grondeigendom van de Polen verklaard. Waar het hardhandige
assimilatie~proces niet gelukt is, daar wordt nu tot eene uit-
V stootingspolitiek overgegaan. Zelfs gaan er stemmen op, om
., eene onteigeningswet af te kondigen, die de Polen voorgoed
` uit hun eigen nationaal bezit moet verdrijven. Slag op slag is
hun nog toegebracht: zoo door de Pruisische wet van 1912, I)
T waar liefst 100 millioen mark toegestaan werd: ,,Zur Festigung ij
und Stärkung des deutschen ländlichen Besitzstandes in den
1 Y national gefährdeten Teilen der Provinzen Ost-Preussen, Pommern,
I ’ Schlesien und Schleswig~Holstein." Eene "Königliche Verord~
nung" zal uitmaken, welke landsdeelen door de regeering als
,,national~gefährdet" geacht worden. Dus het geheele Pruisische
koninkrijk kan successievelijk als zoodanig verklaard worden.
Binnen de Pruisische grenzen zijn de Polen dus rechtloos op
dit gebied. De Pruisische Regeering gaf voor dit streven tot 1912
I 725 millioen marken uit. In 1913 voteerde zij opnieuw 230 millioen
{ om dezen strijd tegen hare eigen onderdanen voort te zetten.
Kan men eene landbouwende bevolking zwaarder treffen?
è Is het wonder dat zij naar Amerika verhuist, om tenminste haar
. eigen stukje grond in vrijheid te mogen bezitten?
Q De politie, in Pruisen bijna almachtig, viert daar, zooals Prof. `.§
4 Schücking het eens uitdrukte, ware orgiën in het bevelen jl
I en verbieden. Ze doet dit in Polen, zij doet dit in Sleeswijk
g en in de Rijkslanden, voornamelijk door een geweldig misbruik
van de ambtsbevoegdheden. In welk land is het mogelijk, dat
alleen steunende op gewoonte, niet op een wet, onderdanen,
Q aan wie niets ten laste gelegd kan worden, eenvoudig op ambtelijk S.
’ bevel, zonder opgaaf van redenen uit het land gezet worden,
jj zooals in Sleeswijk gebeurde? Waarlijk, is het wonder dat de
E overwonnen landsdeelen openlijk moeten getuigen: ,,als over~
« wonnene is men rechtloos."
5 t Deze politiek wordt gevoerd door zevenendertig millioen ;ï
· Duitsche Pruisen tegen drie~en~eenhalf millioen Polen en nog ‘
I j geen 200.000 Denen! Vae victis!
ä 1) jahrbuch dcs öiïentlichen Rechts VIII rg14.

: · I
r . I
is