HomeDuitschlands groei en het Pruisische overwichtPagina 83

JPEG (Deze pagina), 873.04 KB

TIFF (Deze pagina), 7.25 MB

PDF (Volledig document), 84.27 MB

79
is een oorlog tegen henzelf gericht. De Poolsche namen van
B dorpen en steden werden alle omgedoopt in het Duitsch, de
" scholen mogen alleen Duitsch gebruiken, er worden alleen
' onderwijzers aangesteld, die geen woord Poolsch verstaan. De
S staking der kinderen, toen zij zelfs het godsdienstonderwijs niet
, in hunne moedertaal mochten ontvangen is nog betrekkelijk j
Y recent. Welk een karikatuur van goed onderwijs leveren dus
l - niet de laagste klassen van de lagere school, waar onderwijzers
7 en leerlingen elkaar alleen door gebaren kunnen begrijpen! I)
‘ Pruisen, de heerscher, vaardigde de bevelen hierover uit, even-
als alle diergelijke in Sleeswijk en Elzas-Lotharingen. l
De Pruisische Polen zijn op dit punt weerloos aan de Pruisische !
regeering overgeleverd. P
jl Niet alleen hun taal, ook hun eigen geploegde grond, hun
.. ' bezit van eeuwen her, is niet meer veilig voor de germani- j
satie-woede. De ,,Ansiedelungs" wet maakte dit mogelijk. Stelsel- l
matig worden sedert 1886 Poolsche bezittingen opgekocht; de j
regeering stelt daarvoor enorme sommen ter beschikking. Op ;
deze aldus opgekochte goederen worden dan oer-Duitsche !
boeren tusschen de Polen in neergezet, als een wig tusschen ,
hen ingedreven. De gevolgen waren anders dan de Pruisische
regeering bedoelde. De Polen bezaten wel grond, gewoonlijk _
zeer verhypothekeerd, maar geen kapitaal. Met de groote sommen,
welke de Pruisische regeering voor deze nationalisatie-pogingen ,
besteedde, kochten de Polen hunnerzijds weer Duitsche land-
goederen op, verpachten die aan Polen, en zoo bleek in de
laatste jaren, dat het grondbezit in Poolsche handen zich ver-
houdingsgewijs meer vermeerderd had, dan dat in Duitsche handen.
De verbittering over deze politiek van de Pruisische regee- *
ring! is hartstochtelijk geworden, vooral toen eene uitzonderings-
wet van 1904, waarin voor de provincies Oost- en West-Pruisen, v
Polen, Silezie en nog een paar landsdeelen bevolen werd, dat I
eene nederzetting (Ansiedlung) alleen veroorloofd werd, indien j
de Regeeringspresident besliste, dat deze vestiging niet in botsing
kwam met de wet op de bevordering van D ui ts che kolonisatie! ! |
m. a. w.: dreigde eene bezitting door rechtmatigen koop in `
Duitsch-Poolsche handen over te gaan, dan kon dit verboden j
worden, ingevolge dit wetsartikel. De Duitsche Pool kan zich lg
1) Hierover 0.a. Prof. Dr. W.`Schücki¤g, Das Nationalitätenproblem (r<;o8.) In ,
Aug. 1915 werd het Taal­artikel door den Rijksdag opgeheven. In hoeverre deze
maatregel op den werkelijken toestand van invloed zal zijn is nog niet vast te stellen. Y
I
W l
1
l!
J!
I