HomeDuitschlands groei en het Pruisische overwichtPagina 81

JPEG (Deze pagina), 843.28 KB

TIFF (Deze pagina), 7.28 MB

PDF (Volledig document), 84.27 MB

77
i' millioen stemmen op socialistische leden van den Rijksdag
"‘ werden uitgebracht.
:1 Een juist beeld geeft dit niet. Het aantal niet~georganiseerde t
E land~ en fabrieksarbeiders is enorm. Diegenen die vereenigd
1 zijn, hebben daarvoor onnoemelijk veel getrotseerd. Naast de
E V dikwijls tragische gevolgen, welke dit streven medebrengt, lijkt ‘
V de Nederlandsche arbeidersbeweging kinderspel. In het bezit
· van talrijke rechten, waarvoor over de grens met zooveel
* hartstocht en opoffering gestreden wordt, lijkt aan hun streven
l de pit ontnomen. De economische strijd heeft hier veel eerder j
I bestaansrecht, dan de politieke. Ingevolge de bestaande toe~
[ standen bevatten vele leuzen der sociaal~democraten in Duitsch·­ ‘
* land tragische werkelijkheid, in Nederland geïmporteerde on~ I
· B werkelijkheid. Het uitwijzingsbevel, indertijd gedurende de Q
socialistenwet uitgevaardigd tegen jan van Zutphen, hangt als {
eene anecdote in de bestuurskamer van de A.N. D. B. aan J
den muur. Voor den Duitscher beteekent zulk een papier een
droevig fragment in zijn leven. Indien ergens zoo heeft de sociaal~
democratie in het land harer geboorte, Duitschland, recht van l
bestaan; de klassenstrijd is daar een veel tastbaarder werkelijkheid. (
Welk eene geweldige organisaties, ontzagwekkend, indruk- ‘
wekkend en beklemmend, massaal, zooals alles in Duitschland, l
geweldsbegrippen, machtsuitingen, heerschersverbonden. De in~ ‘
dustrieelen, de agrariers, de arbeiders, de katholieken, de mili·· Q
l tairen, de beambten, de adel .... ; ,,klassen", geen politieke
r partijen in den zin van de strafwet. ‘) Zij staan tegenover
elkander als reusachtige afgeronde corporaties, velen bezield
van ingeroesten kastegeest, strijdlustig, geringschattend tegen~ è
over de andere ,,kasten".
De binnenlandsche troebelen hebben bij de invoering van `
het Rijksstrafwetboek (1871) vooral door de socialistische woe~
lingen, geleid tot invoeging van § 130, ,,de" paragraaf tegen
den "klassenstrijd", overgenomen uit het Pruisische wetboek,
daar als de ,,Hass~und­Verachtungsparagraph" betiteld. L
Het artikel luidt: ,,Wer in einer, den öffentlichen Frieden
gefährdeten Weise verschiedene Klassen der Bevölkerung zu {
Gewaltthätigkeiten gegen einander ölïentlich anreizt, wird mit
Geldstrafe bis zu sechshundert Mark oder mit Gefängniss bis
zu zwei Iahren bestraft."
1) Lchrbuch des Deutschen Strafrcchts, von Fr. von Liszt, pag. 563. l
I
l
‘ s