HomeDuitschlands groei en het Pruisische overwichtPagina 79

JPEG (Deze pagina), 888.25 KB

TIFF (Deze pagina), 7.26 MB

PDF (Volledig document), 84.27 MB

75
|i¤Q· dus of ieder afzonderlijk of gezamenlijk aansprakelijk gehouden
I) worden voor de verplichtingen (schulden, boetebetalingen etc.)
ver- van hun genootschap.
rder Wat deze bepalingen zeggen willen in een land als Duitsch-
leen land wordt duidelijk, wenneer men daartoe zijne geheele econo-
kan ‘ mische en politieke structuur in aanmerking neemt : de almachtige
zulk agrariers, de steilconservatieve landjonkers, de geweldig machtige,
ier- in trusts en kartels vereenigde industrieelen. Zij handhaven zich
wer- het koste, wat het koste.
De laatste hebben zich op allerlei wijze zoeken te beveiligen
PCH tegen stakingen, tegen loonactie.
len, Daartoe dient de z.g. ,,zwarte lijst." Tegenover deze instelling
van is de Pruisische wetgever door bovengenoemde bepalingen niet
ier- neutraal gebleven. Het recht van inzage der ledenlijsten van
oor " ’ vereenigingen b.v., is tot een middel van vervolging van de
ten arbeiders geworden. De ondernemer onderzoekt aan de hand
*09 van die lijsten, wat hij omtrent de gezindheid van zijn werk-
J€¤ lieden weten wil ·- en handelt dienovereenkomstig.
arr De ondernemers hebben namelijk nog een machtig middel
en. om controle te handhaven, waarbij merkwaardige producten
€ï'· van den socialen strijd (de ,,Gelbe Gewerkschaft" b.v. = de
mr onderkruipersvereeniging) nog het hunne voegen. De groot-
lig industrieelen, in het Ruhrgebied b.v., bezitten hunne eigen
lan arbeidsbeurzen. Als ondernemer kunnen ze dus volkomen hunne
lat arbeiders contröleeren, mochten andere middelen falen. Dezelfde
9% , arbeider zal tevergeefs te Hamburg, Dusseldorf of ergens anders,
in eenzelfde beroep om aanstelling vragen, daar de werkgevers
CH elkaar reeds onderling gewaarschuwd hebben. Zulke geweldige
ïfü j organisaties als het ,,Rheinisch-Westphälische Kohlensyndicat",
€¤ of het ,,Verband der Deutschen Metallïndustriellen" die honderd-
¤·· duizende arbeiders in dienst hebben, en wier leden over het
geheele land dus in deze eene trust vereenigd zijn. kunnen een
BH beroep bijna geheel sluiten voor een door haar ongewenscht
TS bevonden element.
W Prof. Stieda noemt het een ,,terrorisme", dat hierdoor uit-
k€ geoefend wordt. De arbeider wordt ontslagen, krijgt goede ge-
ï¤ l tuigen, maar wordt overal, waar hij zich ook aanmeldt, afge-
W wezen. Alle aangesloten vereenigingen van werkgevers weten,
¤*= , dat hij, in 't geheim, uitgestooten is. Naast het Pruisische
niet-geheime kiesrecht, is dat het tweede wapen, dat de werk-
gevers tegenover hunne arbeiders bezitten en . .. . gebruiken.
t!