HomeDuitschlands groei en het Pruisische overwichtPagina 77

JPEG (Deze pagina), 867.20 KB

TIFF (Deze pagina), 7.30 MB

PDF (Volledig document), 84.27 MB

__r________"_____`W'_” WA--«F_`________________`____(,__,J_,F_,____"_",§__“,,,,,__«,,,,.,,,.,.,,Ks«;·~:`·m_-·;­;y~«~~ç537;; 1;:~‘*:P"""'ï*T­" T " "' "ïvw" `rvnf li W `Y P " " nu TP ~
l
73
i, of rechtelijkheid, b.v. door het niet goedkeuren door den werkgever,
ken. bewezen kan worden. Uit het afpersingsartikel wordt bovendien
ordt opgemaakt, dat b.v. de weigering om met niet~aangeslotenen te
rans werken ,,afpersing" ten nadeele van de kas der vereeniging
1an~ (van het stakingsfonds) inhoudt, dus strafbaar is. Zoo ook
Jrg~ pogingen om door collectieve overeenkomsten een vast loon
die te bepalen, of staking wegens ontslag van kameraden, voor
»0n~ wie deze poging, om hen weer aangesteld te krijgen, het genieten
’ de van een ,.rechtswidrigen Vermögensvortheil" zou beteekenen.
tijk, Men behoeft de vonnissen maar na te slaan om nog tallooze
aak andere voorbeelden te vinden.
ais, De ervaring heeft aan de zwakkeren middelen aan de hand
om gedaan om door de nauwe mazen van dit net heen te sluipen.
ijke De stakingen zijn er niet minder om geworden. Deze rechts~
eze Y practijk typeert echter den geheelen sterk onderdrukkenden
den ‘ geest van de Duitsche justitie.
ak, Pruisen, Beieren en Saksen hadden tot 1899 toe elke onder~
in linge aansluiting van binnenlandsche arbeidersvereenigingen bij
ler~ de wet weten te verbieden. Deze zoo vernietigende strijd tegen
:er~ den bloei van het vereenigingsleven werd gestaakt; ten opzichte
j van internationale vereenigingen bleef hij bestaan.
iig, , Pruisen vormt in zijne houding tegenover stakingen nog
ere nl steeds eene uitzondering. Alle inwonende arbeiders, alle dag~
zler g looners in landbouw en boschbouw, alle dienstboden worden
l met gevangenisstraf bedreigd, indien zij hunne werkgevers door
af~ stakingen of andere actie willen dwingen tot concessies of
en. andere arbeiders aanmoedigen tot hetzelfde.
ng Deze wet stamt uit het jaar 1854. Veel kans tot opheffing
iet schijnt er niet te wezen. De agrariërs zouden er zich met hand
en tand tegen verzetten. Het verbod van vereeniging is voor
iet vrouwen eerst in 1908 opgeheven.
ld, De wettelijke regeling van het vereenigingsrecht in het Duitsch
:r~ · Burgerlijk Wetboek houdt de teugels even streng vast. Het
alt _scherpste artikel eruit heeft tot heden toe verzet gewekt. Het
ng is het wapen bij uitnemendheid, waardoor iedere vereeniging
.gt bestreden wordt, welke der regeering niet welgevallig is. Iedere
er vereeniging moet ingeschreven en aan goedkeuring onderworpen
worden. Tegen deze inschrijving kan de overheid zich echter
l" verzetten, wanneer de vereeniging politieke, sociaalpoli­·
.s~ tieke of godsdienstige doeleinden heeft. (§ 61 B. G. B.)
r~ M. a. w.: Niet alleen iedere politieke vereeniging kan als zoo~