HomeDuitschlands groei en het Pruisische overwichtPagina 72

JPEG (Deze pagina), 888.58 KB

TIFF (Deze pagina), 7.24 MB

PDF (Volledig document), 84.27 MB

68
namelijk de veiligheidspolitie, en hare onderafdeeling, de poli-
tieke politie. De eerste behoeft b.v. voor voorschriften, welke
, in andere afdeelingen de toestemming van het hoofd der gemeente
" zouden eischen, slechts diens meening erover te hooren, wat de
weg opent tot een bijna oppermachtig gebruik van hare be-
1 voegdheden.
. De politieke politie, die in vroeger jaren in Pruisen het voor-
werp van den hartgrondigsten haat van de bevolking was,
omdat zij hare macht gebruikte om meedoogenloos iedere poli-
tieke beweging, hoe zwak en onschuldig ook, te onderdrukken,
‘ is nu eenigszins beperkt geworden in hare bevoegdheden door
de Gewerbe-Ordnung en de wetten op Vereeniging en Ver- _
gadering. Zij heeft echter tot taak om het algeheele politieke
leven te bewaken, en de gevaren af te wenden, welke den
Staat en de regeering zouden kunnen bedreigen; zij vat deze ”
bevoegdheid op in den uitgebreidsten zin van het woord.
De drukperswet geeft haar de bevoegdheid om periodieken
in beslag te nemen, wanneer daarin de verschillende klassen der
bevolking aangezet worden tot het begaan van gewelddadig-
· heden, zoodat de openbare ,,vrede" daardoor in gevaar komt.
Tengevolge van eene ruime wetsuitlegging, wordt de loonactie
door dit artikel herhaaldelijk getroffen, evenals door het artikel,
waarin inbeslagname "noodzakelijk" wordt geoordeeld, ,,indien
het begaan van misdrijven en overtredingen door eenig
talmen mog elij k zou kunn en worden". Dit laatste is natuurlijk _
eene zeer lenige omschrijving. ll
Het plakkatenrecht wordt in de drukperswet eveneens geregeld,
aanvulling is aan het Landrecht overgelaten. Pruisen verscherpte
de voorschriften voor aanplakbilletten zeer sterk. Ieder politiek
aanplakbillet is in Pruisen verboden. Toen een reclameprent
van een Kümmelfabrikant in 1897 een Hannoversch soldaat
toonde, het wapen van Hannover erbij gedrukt, en de plat-
duitsche woorden eronder ,,]ung hol fast", volgde eene gerech-
telijke veroordeeling. Het was eene politieke prent, die op de
gebeurtenissen van 1866 betrekking zou hebben. I)
De redenen waarom in de practijk de nieuwsbladen enz. in
beslag worden genomen staan meestal in verband met de poli-
l tieke stroomingen, vooral met de arbeidersbeweging. Dit laatste
complex van belangen beinvloedt gelijkelijk de volgende rechten.
j 1) Deutsche juristenzeitung 1898. p. 62. Entschcidung des Kammergerichts. zo
= Sept. 1897.