HomeDuitschlands groei en het Pruisische overwichtPagina 71

JPEG (Deze pagina), 903.14 KB

TIFF (Deze pagina), 7.22 MB

PDF (Volledig document), 84.27 MB

U`mY"~`V V ` ‘ Y `_(., ` ‘*"'*"?"'”"‘T"’“*`”‘”I!“­*FP“‘Y**W‘£!‘*`”"r'P’¥!*‘ï?" ‘F’F+'i`?."`%"Y.ï¤YF‘-‘·T?*·¥Y’Fi.·Y·’·•` Fil V `VYN7 · ` · `F _,T"lYY,`IT'YY"I ïfi N " V Kv { ff rg
[ ten misbruik maken van het recht der vrije meeningsuiting door
sters) den druk bestaan.
__ Behalve de redacteur, welke daarin voor alle mecledeelingen
j zijn in zijn blad verantwoordelijk gesteld wordt, zoolang hij het
akele tegendeel niet bewijst, worden bovendien alle personen welke
regd, bij het vervaardigen en verbreiden van het gedrukte stuk be~
hten trokken zijn geweest en niet den naam van den steller of van
Het den verantwoordelijken persoon weten te noemen, indien de
zer·· redacteur hierbij in gebreke blijft, wegens culpose medewerking ,
verantwoordelijk gehouden. Bij nieuwsbladen kan dit tot on~
oor: eindige plagerijen aanleiding geven; tot aan den krantenventer
kan toe is een soort censuurplicht opgelegd. De perswet huldigt
>on~ hierdoor, in tegenstelling met de Nederlandsche drukpersartikelen,
waarin een veel minder straf systeem aanvaard werd, het ver- _
len- ·· scherpte stelsel, namelijk de ,,responsabilité par cascades".
rale De opoffering van ondergeschikten om den onmisbaren
nlgd redacteur uit de gevangenis te houden is menigmaal bewonde~
¤ts~ renswaardig geweest, want ,,misbruik" van zijne meeningsuiting
sn is een buitengewoon rekbaar begrip en de z.g. ,,trapsgewijze"
gen verantwoordelijkheid een krachtig verdedigingsmiddel van de
um regeering. Deze wetten, wier druk afhankelijk is van liberale
de, of niet~liberale interpretatie, werden echter mede sterk beinvloed
eze door het bestaan der ,,Presspolizei". De perspolitie moet bij het
en verschijnen van ieder blad, een exemplaar toegezonden krijgen.
:en j Ingeval de inhoud strijdig schijnt met de bestaande wetten en
zds gj verordeningen mag de politie de geheele oplaag in beslag nemen.
?m Gebeurt dit dikwijls, dan is de schade voor het blad niet te
ed overzien, vooral voor die bladen welke een groot debiet van
an losse nummers hebben. Misbruik wordt door de politie zeer
an dikwijls gemaakt, bij uitstek in Pruisen.
h)· De Pruisische wet geeft aan de politie buitengewoon uitge~
kt breide bevoegdheden. Het geheele binnenlandsche bestuur behoort
d· tot haar gebied. Ze heeft de opdracht de ,,verstoring van rust,
ld veiligheid en orde te voorkomen, of om deze, indien verstoord,
et weder te herstellen". De landswetten hebben hare bevoegdheden
S" eenigszins begrensd, maar waar geen wetten iets naders bepalen,
kan zij van haar rechten gebruik maken, en de persoonlijke
in vrijheid der onderdanen door politieverordeningen naar goed~
‘" vinden beperken.
d Eene afdeeling der politie komt voornamelijk voor de drukpers
it en het recht van vereeniging en vergadering in aanmerking,