HomeDuitschlands groei en het Pruisische overwichtPagina 7

JPEG (Deze pagina), 709.40 KB

TIFF (Deze pagina), 6.80 MB

PDF (Volledig document), 84.27 MB

ti
~ ï 1
l
DUITSCHLAND'S GROEI.
Y Het jonge Duitschland begon zich na 1870 te rekken en te 4
F; strekken. Na de groote ziekteperiode van verdeeling en ver- l
snippering hing hem het kleed der Staatseenheid nog wijd om
j de leden. Het land had alle nadeelen van rechtsverscheidenheid,
Q kapitaal~ en arbeidsversnippering, van stroef handelsverkeer onder-
vonden; industrie van beteekenis bezat het nog niet, landbouw~
bedrijf was overheerschend, de buitenlandsche handel en scheep~
‘ vaart begon, hoewel nog krachteloos, op te komen, het historisch
verleden was één lange lijdensgeschiedenis van onmacht, twist
en verdeeldheid. De groote volksbewegingen uit het buitenland
waren in die vele kleine vorstendommetjes tot niets uitgeëbd,
verloopen in het zand. In politieken groei was het hopeloos
ten achteren bij de andere West~Europeesche staten. Het vormde
een bonte kaart van feodale antiquiteiten, waarvan vele tot op
den huidigen dag nog hun bestaan gerekt hebben. Het was het
klassieke land van een vrijwel despotisch regeerstelsel, in dit _
opzicht in fel contrast staande tot de opbloeiende democratiën
’ rondom. Politieke onmacht ging gepaard aan finantieele onmacht, e
maar het nieuwe Rijk was met alle onstuimigheid van een jong
land begeerig om uit deze omklemming te breken. Dit stuk
midden~Europa was wakker geworden; het kon en moest inner-
lijk nog heel wat groeien, eer het tegen de Rijksgrenzen zou
stooten; het eerste, door de wapenen veroverde resultaat, de
uiterlijke staatseenheid, was in het jaar 1870 verkregen, nu _
wendde het alle macht naar binnen. Aan de schijnbare kracht
van uiterlijke eenheid moest innerlijke eenheid steun gaan ver-
leenen.
l- ...... , r ., “__ ,__,,__ r a ­.,,_;_,,__,./