HomeDuitschlands groei en het Pruisische overwichtPagina 62

JPEG (Deze pagina), 858.49 KB

TIFF (Deze pagina), 6.77 MB

PDF (Volledig document), 84.27 MB

j 58
· maar ook het grootste wapen is, waarover de staat tegenover P
zijne beambten beschikt.
, De regeering is namelijk, zéér natuurlijk, bevoegd een ambte· i
naar over te plaatsen ,,wenn es das dienstliche Bedürfnis erfor~ _
ï dert", zooals de oflïcieele tekst luidt. Dit artikeltje kan voor den f
Duitschen beambte even vernietigend zijn als politieke deportatie l
. in Rusland. De eerzucht in het beambtencorps heeft medege­ ,
bracht, dat men elkaar tot elken prijs zoekt voorbij te streven, f
tot elken prijs zoekt op zijde te schuiven, wanneer dat voordeel i
zou kunnen opleveren. 2-
Nu wordt door middel van dit artikeltje de lastige concurrent,
r ingevolge geheime voordracht van de chefs, uit de gelederen
verwijderd en verplaatst naar een of andere negerij in Pomme~
ren, Silezië of ergens anders, waar men voor goed onschadelijk r
is. Tegen de z.g. "strafoverplaatsing", een disciplinaire maat~ ,
regel, kan men in beroep gaan, tegen de gewone overplaatsing
alleen op zeer speciale gronden. (klimaat~ of gezondheidsmoeilijk~ l
heden, studeerende kinderen etc.) Hoeveel veelbelovende carrières J
hierdoor gebroken zijn, is niet na te gaan; dat het er echter
veel moeten wezen, en men immer op zijne hoede is, dat een ”
zelfde ongeluk niet over eigen hoofd losbreekt, is reeds te con~
cludeeren uit den heilloozen angst, dien de ambtenaren voor W
dit artikel hebben, en de zenuwspannende dagen, welke door- A
leefd worden, wanneer men symptomen van ambtelijke onte­ "
vredenheid bij den meerdere begint te ontdekken. Menigmaal jj
ontdekt men in het geheel niets, en komt er eerst naderhand
door indiscreties achter, aan wat of wien men de overplaatsing ;_»
te danken heeft. fp
Voor alle hoogere ambtenaren geldt bovendien nog de be- E
voegdheid van de Rijksregeering om ten allen tijde ambtenaren, ‘·
,,bei denen eine fortdauernde Uebereinstimmung in prinzipiellen ·4
Ansichten mit der leitenden Autorität notwendig is", op non~ ·
activiteit te stellen of te ontheffen van het ambt. De gewone
weg is, dat men, op een wenk, een verzoek om ontslag indient "
wegens "gezonclheidsredenen", zoodra men uit de gunst raakt.
Alle onverkwikkelijke uitwassen, welke zich soms tot vreese~
lijke misstanden ontwikkeld hebben, b.v. het onderdanige op~
treden der ambtenaren tegenover hunne meerderen, hun aan~
matigende toon tegenover hunne minderen, gevolg van het gevoel ij
van overmacht en onmacht, hebben tot een groot geestesbederf
geleid. Zij zijn binnen deze beambtemorganisatie te vinden,
. s .