HomeDuitschlands groei en het Pruisische overwichtPagina 59

JPEG (Deze pagina), 880.18 KB

TIFF (Deze pagina), 7.15 MB

PDF (Volledig document), 84.27 MB

wm`, _VYr iv N Y uc"`Fwm"'·`_H_w":_V‘:I_Jw___,__"_`__ ,_,_,_,:` _,_,, . . .,T,v,.·­·~ »··. Y ' ' ‘ ` ' ' "· '""­ "HL Y ` v 7
57
dus geschikte beambten voor willekeur moeten beschermen. De be·
van ambtendelikten worden zooals vroeger door de gewone straf-
gma rechtbanken volgens het gewone strafrecht behandeld. Deze
speciale ontwikkeling is noodzakelijk geweest. doordat de Prui~
. sische en de Duitsche beambte, eenmaal aangesteld, een recht
; te op zijn ambt heeft, behoudens bij de wet voorziene gevallen,
er dus niet anders dan door gerechtelijke uitspraak van ontheven
mb kan worden, tenzij in het contract eene eenzijdige dienstop­ l
zegging door den staat voorbehouden is. (art. 2van het Reichs~ 4
gd- beambtengesetz). Bovendien is zoowel de Pruisische als ook de j
Duitsche beambte dikwijls met groote macht, `gedelegeerde `
het staatsmacht, over de ondergeschikten toegerust. Theoretisch is
bes hunne positie dus zeer sterk, veel sterker dan in landen zooals
ren Zwitserland met zijn vele periodieke herverkiezingen, of zooals
Jor `T Nederland, waar het recht op het ambt, behoudens eene kleine
ek~ uitzondering, niet wettelijk geregeld is. Practisch staan zij steeds
en, li D sterk tegenover den niet~ambtenaar. Bij geschillen kent de ambte~
iri- à naar geen ongelijk, zijn gezag wordt tegenover den burger
9e~ j steeds en overal gehandhaafd.
rd, [ E ` Dit corps is door de algemeene Duitsche eerzucht en op~
ier [ klimmingsdrang sterk aangegrepen.
:id, Het dienstboekje, dat elk ambtenaar op zijn levensweg ver~
lng gezelt, de conduite~staat is een van de middelen, waardoor het
;e~ i carrière­maken geregeld wordt. De staat_ verlangt van zijne
en, _ beambten, dat deze niet alleen in den dienst, maar ook daar~
>or - P buiten hun leven volgens ,,Ehre und Sitte" voeren. De discipli~ {
:io naire straffen: waarschuwing, berisping en geldboeten zijn nog l
te onderscheiden van de terechtwijzingen, vermaningen of standjes, l
ig, die een chef aan zijne ondergeschikten ambtshalve mag uit~
ele deelen; bij de eerste moet de schending van den dienstplicht,
die daartoe aanleiding gaf, openlijk medegedeeld worden, terwijl
en bij de tweede categorie zulks niet noodig is. De conduitestaat w
de echter omvat het geheele gedrag van den beambte. Het kan 1
ste gebeuren, dat een ongunstig oordeel de carrière breekt. Is dit ,
zn. openbaar, dan kan men er tegen in beroep gaan bij de disci- f
:s" plinaire rechtbanken, is dit geheim, dan valt er niets tegen {
ijn _ te doen. 1
zot Eene bijna tragische werking heeft een zeer onschuldig uit~ .»
en ziend artikeltje over de bevoegdheden der regeering, een zinnetje,
de waarvoor het geheele beambtencorps beeft, en dat nameloos j
:r~ veel verdriet en ellende in zijne gelederen veroorzaakt heeft, ,
1