HomeDuitschlands groei en het Pruisische overwichtPagina 58

JPEG (Deze pagina), 892.38 KB

TIFF (Deze pagina), 7.15 MB

PDF (Volledig document), 84.27 MB

/ T ‘; _ ­ · ‘ · · x S" x,4?,"
f ‘ ­
Q;)
1, i ‘
g ‘
, E i 56
I dienaar of den koetsier!" Zijne positie als staatsorgaan is dus
* niet in enkele woorden te deiinieeren. Zij is een gewrocht van
' eene ondemocratische staatsinrichting en past niet in het schema
4 van eenige parlementaire regeering.
l
l l Het werktuig bij uitnemendheid om den Rijksarbeid uit te
'· * voeren is het beambtencorps.
E Door het geheele Rijk loopen als draden van een spinneweb
, de verschillende lijnen der beambtenhierarchiën.
De steeds talrijker rijksinstellingen en uitgebreide rijksbevoegd~
Y heden vragen een steeds reusachtiger beambtenleger.
De organisatie van het Rijk heeft tot stand gebracht, dat het
Pruisisch overwicht tot een ontzagwekkend Pruisisch be~
ambtenheir geleid heeft. Het is een van de grootste grieven
f van de onderdanen der andere Bondsstaten, dat steeds voor
’ alle posten Pruisen genomen worden, dat steeds alle betrek~
_, kingen in de rijkshuishouding aan Pruisen voorbehouden worden, l
R dat dus steeds Pruisen in de niet~Pruisische staten diri- 3
geeren. De scherp toegespitste verantwoordelijkheid en het be- jl
jl noemingsrecht in Bondsraad, Kanselier en Keizer geconcentreerd, j l
f heeft door zijne eenheid, zijne sedert jaar en dag bijna zonder J
uitzondering gelijkelijk gevolgde Pruisische, conservatieve eenheid, ·
il een leger van werktuigen in de hand van de opperste leiding j
' vereenigd, die allen slechts dezelfde ambtelijk veroorloofde ge~ ’
. dachten denken, dezelfde gehoorzame plooi gekregen hebben,
1 naar het zelfde model gesneden zijn, maar een richtsnoer voor P
‘ hun handelen kennen: het ambtelijk bevel, en verder ex officio
' opinieloos zijn en moeten zijn.
, = Veelgeprezen en veel gesmaad in eigen land. Plichtmatig,
7 arbeidzaam en eerlijk, maar zonder geestesvrijheid. Hun geheele
wezen is aan den dienst ondergeschikt gemaakt.
Het beambtenrecht heeft zich in den beambtenstaat Pruisen
Y uit het Pruisische Algemeene Landrecht ontwikkeld, waar de
tl ambtsdelikten zoo veelomvattend waren, dat de eenvoudigste
l dienstovertredingen van tegenwoordig er een plaats in vonden.
Behalve de rechten van den beambte op een "standesgemässes"
j inkomen, op pensioen voor zich, zijne weduwe en kinderen, zijn _
E ook zijne plichten omschreven: plicht tot ambtsvervulling, tot
l trouw en gehoorzaamheid. Tot nakoming van die rechten en
» plichten zijn de disciplinaire rechtbanken ingesteld, welke de
_ ambtsovertredingen te onderzoeken hebben, en de onder~