HomeDuitschlands groei en het Pruisische overwichtPagina 57

JPEG (Deze pagina), 906.88 KB

TIFF (Deze pagina), 7.13 MB

PDF (Volledig document), 84.27 MB

T." `Y ~··*•i•"">Y­IT"V·$;.‘v,ï;··«.<c"‘j*­ ‘.’· ¢s1:‘“;.=‘:’,‘:7‘7 vv ’;;y“‘_'l'C‘J".' ‘‘’‘ i " · · ·- ·»·­~­.;.­;,;_ , ·_ - ·· - wwnuvwk
55
in tariaten tot zeven aan: Buitenlandsche Zaken, Binnenlandsche
Zaken, Financiën, justitie, Post en Telegraphie, Marine en
md Koloniën, die aan den Rijkskanselier als hun chef, verantwoor-
ltsy ding schuldig zijn, en op voordracht van den Rijkskanselier g
mj door den Keizer benoemd worden. ‘
m_ De ,,präsidial'ïbevoegdheden constitueeren alleen eene ver-
antwoordelijkheid van den Rijkskanselier tegenover zijn lastgever,
lg_ den Koning van Pruisen, evenals alle bondsleden alleen aan
JP hunne regeeringen eenige verantwoordelijkheid schuldig zijn.
uw De verantwoordelijkheid, welke de Rijkskanselier volgens art. 17 l
m_ draagt, heeft alleen betrekking op zijne handelingen als Rijks~ l
ng j minister, en dus alleen maar in dien zin, dat de wettigheid van
Op i de door hem onderteekende keizerlijke besluiten daardoor ge~
tp l waarborgd wordt. j
xs Deze verantwoordelijkheid, welke hij tegenover den Rijksdag
En draagt, heeft in de practijk slechts bewerkstelligd, dat hij in
ck Bondsraad en Rijksdag noodzakelijkerwijs eventueele aanvallen
1, op zijn beleid moet beantwoorden, maar dat de rekenschap.
zd welke hij van zijne daden moet geven,_voornamelijk betrekking
Ed heeft op de door de regeering benoemde ambtenaren, hunne
[L gedragingen en hunne bekwaamheid. Moties van wantrouwen
B_ worden voor kennisgeving aangenomen, zoolang het vertrou~
¤_ wen van den Keizer in den Rijkskanselier ongeschokt blijft.
id De Rijkskanselier moet zijn ,,Herr", den Keizer, over alles
tu inlichten uit Rijksdag en Bondsraad. De geheele Rijkshuis~
M. ’ houding behoort tot zijn gebied, en hij is er verantwoordelijk i
jj, voor, dat de gezamenlijke ambtshandelingen van alle rijksbe~ j
ll. ambten naar de wet geschieden, en de laatsten ten volle van ç
t_ de politiek, welke het Rijk volgt, doordrongen zijn. Hij heeft '
H in den Rijksdag de inzichten van den Keizer te handhaven, en
Q zoo is het mogelijk, zooals b.v. in het jaar 1911 ter zake van
P het Congo~tractaat geschiedde (Donderdag 9 Nov.), dat de j
h eerste en eenige minister, die het Rijk bezit, tegenover een
;t parlement van bijna 400 antagonistische leden kan staan, zonder i
lj dat één enkel lid hem steunt, en hij desniettegenstaande nog
,3 jaren in zijn ambt gehandhaafd blijft. Voor parlementair~consti~ l
ij tutioneele begrippen eene onmogelijkheid. 1
t De Rijkskanselier is de trait~d'union tusschen den Rijksdag, l
_ den Bondsraad, den Keizer van Duitschland, den Koning en de Q
regeering van Pruisen. Men moet onwillekeurig aan Harpagon's
knecht denken: ,,wien wenscht meneer, den kok, den kamer~ {
lf
E
r ë
e
.g I
_ . M NK mm W K