HomeDuitschlands groei en het Pruisische overwichtPagina 52

JPEG (Deze pagina), 909.57 KB

TIFF (Deze pagina), 7.07 MB

PDF (Volledig document), 84.27 MB

44,.74; Y ;W’ P vn vv "­ "` . ‘·' 'ï" "' .. - ­ .· «. ­ i ,,-t ..Y. . ,.
,~ r
¥
ï. ‘ 50
1
V De identiteit van koning en keizer brengt dus mede, dat,
wat de keizer voorstelt, niet alleen niet door den koning van jg
» Pruisen afgekeurd kan worden, maar ook door hem ingediend
moet worden. Het Pruisisch ministerie moet dus steeds van
tevoren zijne goedkeuring hebben gehecht aan deze voorstellen
om ze als zoodanig te steunen in den Bondsraad. Zoo moet
door deze identiteit van belangen het leidend lid van het Pruisisch Qf
_ ministerie tevens Rijkskanselier zijn, hetgeen gedurende het ge-
heele bestaan van het vereenigd Duitsche Rijk op'eene kleine
X uitzondering na (l892·-l89‘1) het geval is geweest. Aldus is ieder Q
i rijkswetsvoorstel per se een wetsvoorstel van Pruisische zijde.
` ik De Bondsraad is dus wetgevend orgaan van het rijk, onder ;;§
W medewerking van den Rijksdag; tevens bestuurslichaam door de Qf
j bevoegdheid zelfstandige verordeningen uit te vaardigen. Boven-·
i dien is zijne medewerking bij tal van maatregelen van bestuur Llï
VV verplicht, maar slechts in zooverre, als dit uitdrukkelijk bij de
j wet is vastgesteld; dit heeft echter betrekking op de voorschriften
voor de geheele Rijkshuishouding, voor zoover ze niet uit~
i sluitend aan den Keizer opgedragen, of afhankelijk gemaakt zijn
E van de goedkeuring van den Rijksdag.
l ’ De Bondsraad heeft voor de Rijksambten in groote mate recht jj?
x ( van voordracht aan den Keizer. Bovendien heeft hij het kies-· Y
recht voor eenige andere tijdelijke beambten. De Bondsraad
, ‘ moet zijne goedkeuring hechten aan de uitoefening van sommige
x rechten van den Keizer; heeft zeer vèrreikende bevoegdheden Y?
l over het Hnantieel beheer, bij het indienen van de begrooting
{ enz. en bezit nog tal van andere competenties als rechtsprekend j;
‘ orgaan, vooral in geschillen der staten onderling. if
, Als wetgevend orgaan staat de Bondsraad bij de stemming, {
n alweer bijzondere voorrechten aan Pruisen toe. De eenvoudige
l, meerderheid van stemmen is slechts dàn beslissend voor de aan~ L
' neming van een wetsontwerp, wanneer Pruisen's stemmen daarin
‘·‘ begrepen zijn, o.a. bij besluiten over wetsontwerpen aangaande
{ leger en vloot, inkomende rechten of eenige speciale be~
j, lastingen, veranderingen van bestuursmaatregelen en inrichtingen
betreffende het tolwezen, besluiten over de ontbinding van den
j Rijksdag gedurende de wetgevende perioden. Bij het laatste is, ;§
. echter als uitzondering, ook de toestemming van den Keizer
noodig.
Bijna alle Bondsbesluiten worden voorbereid in Bondscom~
‘ missies, welke twaalf in getal zijn. In elke permanente commissie fl
i ë
Vl a
: HQ