HomeDuitschlands groei en het Pruisische overwichtPagina 49

JPEG (Deze pagina), 888.54 KB

TIFF (Deze pagina), 6.99 MB

PDF (Volledig document), 84.27 MB

NvM____”m> A f · 'V )_,_h__ V T_ .,_,___K_”£,_.(_,',, new? _;;,_*E,,'.,,,,,.­.. ,, .,i ­­~,.Y.~,, ; ~ ~-,.Y.~, ` .», tv, vw; ­·,-­,. _> ··~j «-rv ` W "¤vvv"’ "" wrw
47
staat in den Bondsraad, het vorstenparlement, uitgebracht worden,
zijn natuurlijkerwijs steeds eensluidend. De Bondsafgevaardigden ·
zijn gedelegeerden met instructies, plaatsvervangers der souve~ (
reinen; naar eigen inzicht kunnen zij niet stemmen, slechts naar _ {
inzicht hunner regeering. In de praktijk zijn dan ook meestal i
slechts één of twee bondsleden van iederen staat in den Bonds·· I
raad aanwezig; de kleinere staten wijzen dikwijls gezamenlijk «
één gevolmachtigde aan, tegen zichzelf verdeeld zijn de afge-
vaardigden van eenzelfden staat dus nooit. j
Het grondwettelijk stemmental (art. 78) dat noodig is, om
eene uitbreiding van de Rijksbevoegdheden, zoowel als eene (
inkrimping te verhinderen, bedraagt veertien. De eenige bonds­­ ‘
staat, welke onafhankelijk van anderen over zulk een groot
aantal stemmen beschikt, is Pruisen. Met zijne zeventien stemmen
kan het elke grondwetsverandering, welke niet met zijne politiek `
zou strooken, tegenhouden. De Zuidduitsche staten kunnen dat
slechts in bijzondere combinaties; daarvoor zouden b.v. Beieren
(6 st.), Wurtemberg (4 st.), Baden (3 st.) en Hessen (3 st.), of
in plaats van deze twee laatsten, Saksen (4 st.) samen moeten
gaan, wat wegens hunne zeer verschillende samenstelling en
politieke belangen (het conservatieve Saksen, het katholieke
Beieren, het ultra~liberale Hessen, het protestantsche Wurtem~
berg) in vele gewichtige zaken uitgesloten zou wezen.
Een waarborg tegen eene onbillijke hervorming van zijne g
voorrechten door het Duitsche Rijk, heeft de enkele staat in { (
het artikel 782, waarbij voor eene verandering van de hem toe~ ,1
komende voorrechten (de z.g. Reservatrechte, d.w.z., rechten (1
_ waardoor de rijksbemoeiing opgeheven is) dus rechten die niet äë
door alle staten gelijkelijk gedeeld worden, in het stemmen~ gl
aantal van de wettelijke meerderheid, ook zijne stemmen be~ P
grepen moeten zijn. Niet echter bestaat diezelfde waarborg ‘ l
voor eene beperking van de, door alle staten gelijkelijk j
gedeelde rechten of plichten. Eene uitbreiding van de rijkscom~ »
petentie, eene beperking van de statencompetentie is mogelijk,
_ zelfs tot aan de grens van eene bijna volledige opheffing van
de statenrechten toe. §
Langzaam aan is Duitschland reeds bezig zijne ontwikkeling i
in die richting te sturen. De rijksmacht is sterk toenemende, y_
de beteekenis der verschillende staten afnemende. `?
Dat dit omvormingsproces niet anders dan nagenoeg omnium
consensu kan plaats grijpen, zou zijn waarborg in hetzelfde
l
i il
g `l
li
( _.