HomeDuitschlands groei en het Pruisische overwichtPagina 47

JPEG (Deze pagina), 832.91 KB

TIFF (Deze pagina), 6.99 MB

PDF (Volledig document), 84.27 MB

,%,V,__y_zWç`$*_w Y FM, , ,_. ..,, _>._ ,,,,x,,.,,__,,. `F; ,;,,6,,,;-,,,,-.. N,,·-..,.. ` ..;-r. VF.; swmr ...... -. ..,Y_> YYYY ··
45
heden, het voorbeeld. Zij verklaarden zich bereid de vruchten
van deze zegepraal in hun vollen omvang aan Duitschland te
willen verzekeren, en de nationale eenheid der Duitsche stammen
in juister verhouding tot hunne zelfstandigheid te willen brengen. {
De Beiersche regeering sprak het eerst van een grondwets~ ;‘
verbond. De besprekingen der staten begonnen te München
in September 1870, gesteund en gestuwd door het verlangen g
van het geestdriftige Duitsche volk; eerst over een verbond .
van Zuid~ met Noord~Duitschland, toen, over een enger
verbond met de grondwet van den Noord~duitschen Bond 4
als basis. Deze laatste concessie beteekende voor Pruisen een
groote overwinning, behaald op de weifelende Zuid­duitsche `
staten. Daarna werden de onderhandelingen met de vier Zuid-
duitsche staten te Versailles voortgezet. Baden en Hessen ,
- waren reeds tot toetreden bereid, zonder verdere voorwaarden
te stellen. De besprekingen volgden met iederen staat afzon~ S
derlijk, waardoor aan alle bezwaren en wenschen van elken j
staat beter tegemoet gekomen kon worden en onderlinge naijver i
vermeden werd. 1
Na een plotseling terugtrekken van Wurtemberg, dat er niet J
toe kon besluiten zijne souvereine rechten prijs te geven, waar~
van Beieren gebruik maakte om zijne eischen tot toetreding i
hooger te stellen, en zoo min mogelijk van zijne souvereine
rechten af te staan, volgde weldra de onderteekening van het ll
verdrag door Beieren, nadat Baden en Hessen hierin waren tl
voorgegaan. Nu stemde ook Wurtemberg, hoewel met grooten
tegenzin toe, na nog eenige minder gewichtige concessies ver-
kregen te hebben. Den 25sten November 1870 werd het verdrag fl
te Berlijn onderteekend ·­-· daardoor was het Duitsche Rijk 1
één aaneengesloten gebied geworden. Lodewijk ll van Beieren {
nam, na eene krachtige opwekking daartoe van Bismarck's j
zijde, het initiatief tot het aanbieden van den keizerskroon aan
den koning van Pruisen. Diens tegenzin in den titel werd door
Bismark overwonnen ,,Eure Majestät wollen doch nicht ewig
ein Neutrum bleiben, das Präsidium"? zoo luidde één van zijne
argumenten. ,
In 1871 werdt eindelijk de Bondsstaat, het Vereenigd Duitsch~
land gesticht, en was de Grondwet van den Noordduitschen a
Bond met verscheidene veranderingen en aanvullingen door de
verschillende staten definitief aangenomen. Alleen Beieren kwam
tot op zekere hoogte zelfstandig uit den smeltkroes te voorschijn. _
(
‘ l
H
lx
. i
1