HomeDuitschlands groei en het Pruisische overwichtPagina 46

JPEG (Deze pagina), 816.20 KB

TIFF (Deze pagina), 6.99 MB

PDF (Volledig document), 84.27 MB

»iflI.. · ­` rw-;·;v:r<v;1v: ·.~ · ··· · ·< ~.» A»·­ « .
{Vr ,‘_`>`y . .V » _. _“, .. ,•·­,g,.,,..`.« r .«`;·•·‘ r«..,<r­.., ,.i. .,.. .­, V ïëvgr
f xl I
l
l' _
P 44
zou worden, indien hetzelfde aanbod aan eenig prins uit het
huis Hohenzollern herhaald mocht worden. De daarop volgende
gebeurtenissen van 1870, door Bismarck reeds langen tijd ver­
wacht en gewenscht, werden handig door hem gebruikt om het
Fransche volk te prikkelen en den oorlog te doen uitbarsten
op het moment dat dit voor Pruisen gunstig was, onder om~
, standigheden, die Pruisen het beleedigde en aangevallen offer
moesten doen schijnen.
. Het telegram uit Ems, dat de weigering van den Koning en
het bericht bevatte, dat de Fransche gezant, toen hij ten tweede
` male den Koning over dit verzoek wenschte te spreken, niet
ontvangen was geworden, onder mededeeling dat de Koning
de zaak als afgedaan beschouwde, bereikte Bismarck te Berlijn
den 13 juli 1870. Hetzelfde telegram machtigde hem, dit verslag
aan de pers mede te deelen indien hij zulks gewenscht mocht
oordeelen.
Het telegram verschafte aan Bismarck de lang verbeide
gelegenheid tot volvoering van zijne plannen. Hij schrapte er
een en ander in dóór, ,,concentrierte" den inhoud, zooals hij het
I zelf uitdrukte, zoodanig, dat Moltke, die met von Roon zijn
{ i gast was opmerkte: ,,so hat das einen andern Klang. Vorher
klang es wie Chamade (sein tot capitulatie), jetzt wie eine Fanfare
‘ in Antwort auf eine Herausforderung." I)
( Het telegram werd naar alle windstreken geseind, en had
, de bedoelde uitwerking, namelijk: het niet~ontvangen van den
l Franschen gezant werd als eene beleediging Frankrijk aangedaan,
{ opgevat.
{ Frankrijk verklaarde daarop den oorlog aan Pruisen. Het
Q Duitsche volk, dat sedert 1866 den drang tot vereeniging van
i een nieuw Duitsch rijk steeds krachtiger geuit had, brak in
i geestdrift los, toen het Noord en Zuid tezamen, tegen ,,den
erfvijand" zou optrekken. De overwinningen verhoogden ook
j het lang gekoesterde verlangen naar meer éénheid, een ver~
l langen, dat door Bismarck reeds langen tijd met de grootste
{ intensiteit was bevorderd.
j De Groothertog van Baden drukte het eerst officieel dien
j wensch uit, de koningen van Wurtemberg en Beieren volgden,
j hoewel ongaarne en sterk onder den druk van de omstandig~
j ____m__
l 1) Gcdanken und Erinnerungen von Otto Fürst von Bismarck. Band II pag. 112.
l .
i
?
l .
ë
l