HomeDuitschlands groei en het Pruisische overwichtPagina 45

JPEG (Deze pagina), 877.58 KB

TIFF (Deze pagina), 6.93 MB

PDF (Volledig document), 84.27 MB

,,_[;_,_.,...,,,,,_W` “_ m,,w,.,. . .. . ., . `,.. T., ~«.`Y
43
macht zijn. De stemverdeeling in den Bondsraad werd berekend
naar maatstaf van die in den ouden Bondsdag volgens de Bonds-
_j acte van 1815 ·- maar nu door de overwinningen hervormd
en in overeenstemming met den nieuwen toestand gebracht. Het
volk zou vertegenwoordigd worden door den Rijksdag, samen~ Y
E, gesteld door algemeen, geheim en direct kiesrecht. Bondsaan~
gelegenheden zouden zijn: leger en vloot, buitenlandsche politiek, l
post en telegraphie, handel en invoerrechten. De geldmiddelen
van den Bond zouden bestaan uit douane~heHïngen, gemeen~
schappelijke belastingen, de opbrengst van post en telegraphie,
en verder zoo noodig uit staatsbijdragen. Zoowel de ad~hoc
geconstitueerde Rijksdag, als ook de verschillende staten van
_. den te stichten Bond, namen dit wetsontwerp aan. De over~
§_ heerschende positie van Pruisen liet geen keus. 1 juli 1867 was
de Noordduitsche Bond gesticht.
Z Weldra zou de eenheid van Duitschland op andere wijze
bereikt worden.
De candidatuur voor den Spaanschen troon, aangeboden aan
een katholieken bloedverwant van den Koning van Pruisen, den
Y prins van Hohenzollern, schiep de gelegenheid tot het doen
i uitbreken van den oorlog van 1870. Deze candidatuur, volgens
_ Bismarck's wenschen zoo gesteld, beoogde van Duitsche zijde
Spanje van Franschen invloed los te maken, zijne sympathien
‘ naar Duitsche zijde over te brengen. Den Koning van Pruisen
was door de Fransche Regeering verzocht geworden, deze can~
­ didatuur te verbieden. Van Fransche zijde vreesde men te grooten
Duitschen invloed, sprak van een opnieuw bezetten van den
troon van Karel V, achtte het Europeesch evenwicht in gevaar,
’ terwijl Pruisen juist van deze candidatuur en de daaruit voort~
f vloeiende verwikkelingen eene belemmering voor het vormen
"Q van een verbond tusschen Oostenrijk, Italië en Frankrijk, eene
; krachtiger samenwerking van de Zuidduitsche staten met den
Noordduitschen Bond en een neutraliseeren van Frankrijk°s
strijdkrachten in geval van oorlog hoopte. Het gevolg van de
‘ ` groote agitatie in Frankrijk was, dat de Prins bedankte voor
den hem aangeboden kroon. Dit werd als een nederlaag voor
1 de Pruisische politiek opgenomen. Redevoeringen en persartikelen 1
_' van Fransche zijde verhitten de stemming.
· De Fransche regeering verzocht daarop door haar gezant,
‘ graaf Benedetti, de verzekering van den Koning van Pruisen,
jj dat ook in de toekomst door hem geen toestemming gegeven
~ •
4