HomeDuitschlands groei en het Pruisische overwichtPagina 44

JPEG (Deze pagina), 881.03 KB

TIFF (Deze pagina), 6.93 MB

PDF (Volledig document), 84.27 MB

/ .«"` ·ï« ’;,ï.Z‘=¥;.ï.ïï"L ». .»..l'ZiiI§2...,Z`”" ;;..ïi ‘;"ï:::::‘· ‘·`‘·‘ vr w;»¤,;·­,` ü .­.­·«‘
is 5
, ' Z;
i j .a
(
· , 42
eventueelen Zuidduitschen Bond deed ook dit redmiddel ver- ïj
werpen.
Het praeludium voor Duitschland's eenheid speelde zich af : _’§
de Zuidduitsche staten sloten achtereenvolgens een of~ en defen~ ;
sief verbond met Pruisen.
' Van de zijde van Pruisen was een geheel andere tactiek ge- V
A volgd als tegenover de Noordduitsche staten. Als verbitterde
vijanden zouden de Zuidduitsche staten een vereenigd Duitsch~ T
land eer verzwakken dan versterken. Hunne gevoelens mochten
niet gekwetst worden door eene gewelddadige inbezitname van j
` hun land. Bovendien, eene oorlogspolitiek tegenover hen was f_
veel te gewaagd. Het Pruisische leger was verzwakt, het Oosten~
rijksche begon zich te herstellen, vereenigd zouden de Fransche, ïi
Oostenrijksche en Zuidduitsche strijdkrachten waarschijnlijk de =
Pruisische overtreffen. Betere tactiek was het de toekomst niet {
in gevaar te brengen, en van de Zuidduitsche staten alleen
I het mogelijke te eischen. Zij hadden in oorlogstijd hun leger I
onder Pruisen te stellen, groote oorlogsschatting te betalen, :­
· eenige rechten af te staan, maar ze bleven in wezen en gebied
’ eigen staten. Maar toch: overwonnen staten, die zich te voegen
j i hadden. Beieren het minst, als gevreesde bondgenoot van Oosten~ Q
g rijk; het land mocht zich eens afwenden van een toekomstig I
· Duitsch verbond. ‘·
{ ‘ Aldus werden de verdragen met de Zuidduitsche staten, de
{ z.g. ,,Schutz~ en Trutzverträge" geteekend. ­
· A De grondwet van den Noordduitschen Bond was geheel
i het werk van Bismarck geweest. De voorbereidende arbeid over
j de invoerrechten en den handel was door Delbrück geschied,
E die over de spoorwegen door Reck, de militaire organisatie door
von Roon. Bismarck echter dicteerde in een enkele namiddag
t het geheele ontwerp.
, Daarin werd het voorzitterschap van den Bond aan
j W Pruisen opgedragen, dat tegenover het buitenland den Bond A
l zou vertegenwoordigen, oorlog en vrede in zijn naam zou ver~ g
klaren, alle Bondsbeambten benoemen, de Bondsbesluiten zou ·
; uitvoeren of contröleeren en het opperbevel over leger en vloot
zou uitoefenen. De Bondsraad zou de verschillende staten ver~ j
tegenwoordigen, wetgevend orgaan zijn en tevens, wat Duitsche 3
Q schrijvers de ,,geniale zet van Bismarck" noemen, de rol van ·
ä ministerie vervullen: de Bondsraad zou zelf de Bondsregeering w-
van den nieuwen Bondsstaat worden, dus eveneens uitvoerende
l T
= 2
§
l .
l
_­_­­:», Vl NFW nh"4 Y Y L