HomeDuitschlands groei en het Pruisische overwichtPagina 35

JPEG (Deze pagina), 907.96 KB

TIFF (Deze pagina), 7.25 MB

PDF (Volledig document), 84.27 MB

;,,,. __ g rr r W,. www r
33
wezen. Dat men dan niet een naast~elkaar in het financieren
zou zien, maar een financieren in-deáplaats~van~den­ander is hun i
volmaakt duidelijk en strijdt niet tegen hun rechtsgevoel. Men
houde ter verklaring van deze gedachtengang drie punten in
het oog. De Duitsche rijkdomsvermeerdering is verbazingwek-
kend snel gegaan. Een goed zakenman zag er in betrekkelijk
korte jaren zijn fortuin gemaakt. Eene volle generatie was er
in de laatste 15·-20 jaren niet meer mede gemoeid. Dit succes
heeft op heel wat personen eene verbijsterende uitwerking gehad:
overmoed ·-· bluf ·-· pralerij ·-· en eene onmetelijke zelfover~
schatting. Ten tweede moet men het tempo van zaken~doen in
het oog houden, zoowel particulier als bij staat en gemeente.
Duitschland is bij uitstek het land van het bevel. Er wordt
~ geregeerd, niet eindeloos gedebatteerd. Is het wonder, dat bij
L? den langzamen, dikwijls ontstellend langzamen gang van zaken
ä in andere landen hun ongeduld ten top stijgt, en zij zich bij uitstek
de menschen van de daad voelen, die alles per se beter, sneller,
winstgevender doen? In eigen land wordt door de felle, in hare
l uitingen zoo onverkwikkelijke concurrentie, iedereen, die lang~
_ zaam werkt, doodgedrukt. Men kent daarin geen genade. Daar~
door komt voortdurend sterker de overtuiging te voorschijn,
‘ dat het uitstooten van concurrenten, zij het ook in andere
l landen, en wordt ook nog zulk een gevaarlijk politiek spel
j daarmede gespeeld, volkomen geoorloofd is. _.
Ten derde moet men de speculatie~zucht daarbij in aanmerking
nemen. Ongeduld verteert hen, steeds sneller moet de winst
F behaald, als roofvogels vliegen zij aan op iederen buit, welke
zich voordoet. Daarbij komt de steeds toenemende zorg voor E
E den voortgang van het reusachtige industrieele bedrijf. Zooals
A het leven van Engeland in den waren zin van het woord afhangt
l van katoenaanvoer, kolenvoorraad en ijzererts, zoo zou ook
l Duitschland voor de verschrikkelijkste ramp staan, wanneer zijn
· grondstoffen uitgeput raakten. Zonder de heethoofdige rede~
neeringen der Alduitschers is het probleem reeds samengesteld
,­ genoeg. De wereld is reeds verdeeld. Afrika, het laatst moge~
[ lijke kolonisatie~gebied is reeds bezet. Op het uiteenvallen van
Perzië loeren reeds sedert langen tijd zoowel Rusland, als Enge~
Q land en Duitschland. Waar zal men nieuw gebied vinden?
j Maar wanneer men zich niet waagt aan het avontuurlijk
l speculeeren op de mogelijkheid van uiteenvallende of afstervende
E staten, dan blijft er niets anders over, dan het scheppen van
ä Duitschlandfs Groei. 3
j .
i
ä I