HomeDuitschlands groei en het Pruisische overwichtPagina 32

JPEG (Deze pagina), 895.46 KB

TIFF (Deze pagina), 7.04 MB

PDF (Volledig document), 84.27 MB

3O
zekeren, ze in eigen koloniën vast te leggen, ze door handels~
· overeenkomsten duurzaam ‘te maken, is het natuurlijk gevolg
van deze ontwikkeling, hetzij dit zich uit in het zoeken naar
katoenplantages in Perzië, naar schapenteelt in Zuid~Amerika
of naar ertsmijnen in Marokko. · ~
· De jongste der Europeeschdndustrieele landen, Duitschland
2 heeft in de laatste tientallen jaren eveneens dienovereenkomstig
gehandeld.
Duitschland zag om naar steunpunten voor zijn handelsver­·
’ . keer, naar gebieden, welke grondstoffen voor zijne nijverheid
konden leveren, maar onder zijn bestuur en beheer. Koloniale
Y politiek begon na 1880 een onderdeel van de Duitsche buiten~
landsche staatkunde te worden. Eerst toonde de Regeering van
het jonge Rijk niet de minste neiging hierop in te gaan, maar
toen langzamerhand hoop op winst om het hoekje kwam gluren,
begon ook Duitschland aktiever te worden. Op bijna klassieke
wijze verliep deze uiterst jonge kolonisatie.
De eerste poging van particuliere zijde om den staat aan
deze nieuwe onderneming te interesseeren verliep niet gelukkig.
_ Het Hamburger huis Godelfroy wilde op de Samoa~eilanden
{ een ,,Deutsche Hanclelsgesellschaft" oprichten en verzocht hulp
l van het Rijk. Toen Bismarck den Rijksdag voorstelde zich voor
_ den intrest borg te stellen, werd dit afgestemd. De daarna op~
‘ gerichte ,,Deutsche Kolonialgesellschaft" _verwierf in 1883 een
l stuk Zuid~West~Afrika, en op aandrang van den Rijkskanselier,
E die het voorstel bij den Rijksdag inleidde met de aanbeveling, ,
1 dat wat Hamburgsche kooplieden aanbevolen, wezenlijk wel in '
' Duitschlands belang en eene voordeelige onderneming zou wezen,
l verwierf zij den steun van het Rijk. Door Bismarck's overreding
( werd in hetzelfde jaar de eerste Rijkskolonie in Kameroen ge~
S vestigd; ,,die Gesellschaft für deutsche Kolonisation", verkreeg,
[ evenals die van Nieuw~Guinea, keizerlijke ,,Schutzbriefe";
i de poststoomvaartlijnen naar Oost­Azie en Australie verkregen
j staatstoelagen, een paar jaren later Kameroen en Zanzibar ook;
. de Marshall eilanden werden in bezit genomen, en na de Spaansche
j' nederlaag tegen Amerika werden de Carolinen en Mariannen
i door koop van Spanje verkregen. Tenslotte verwierven zij, be~
halve deze ontgonnen steunpunten. Kiaotsjou. Europa had reeds
I lang te voren de poort van het Hemelsche Rijk met zijn waren
1 opengerameid. In het jaar 1861 werd het eerste Duitsche ver­
drag gesloten. Het machtelooze keizerrijk was na de vrede van -
l