HomeDuitschlands groei en het Pruisische overwichtPagina 31

JPEG (Deze pagina), 881.14 KB

TIFF (Deze pagina), 6.98 MB

PDF (Volledig document), 84.27 MB

..­· "¥‘== =¥·"··e;.._r
29
In japan ging de handel van België en Frankrijk niet recht
‘ vooruit, die van Engeland was aan groote schommelingen onder~
hevig, die van Duitschland en China nam echter toe; in Siam
ging de handel over 't geheel genomen onbevredigend, de invoer
schommelde op en neër, en de uitvoer ging zelfs achteruit.
Er zijn enkele artikelen, zooals bijv. weefsels en machines,
waarin de industrieele staten elkaar de scherpste concurrentie
aandoen. Bovendien trachten de jongere staten waar de bevol~
king snel toeneemt, door eigen nijverheid in hunne behoefte
aan industrie~producten te voorzien, en in toenemende mate
hunne voedingsmiddelen voor hunne eigen wassende bevolking
te gebruiken. Dat is bijv. het geval met Amerika, waar het
_ verhoudingscijfer van den export van voedingsmiddelen en grond-
·stoffen sterk daalde, terwijl de export van industrie~producten
kl, steeg. M. a. w.: naar verhouding behoudt Amerika steeds meer
Q voedsel en grondstoffen voor zich, voorziet in toenemende mate
. in eigen behoefte door eigen nijverheid, terwijl het overtollige
I in stijgende mate naar het buitenland wordt afgestooten. Dus
Amerika wordt verhoudingsgewijs steeds grooter concurrent,
maar steeds kleiner afzetgebied voor de industrie der Euro-
_ peesche en Aziatische landen. In deze opmerkelijke beweging
C staat het niet alleen. Overal in alle landen van alle wereld~
deelen ziet men de nijverheid groeien, klimaatbezwaren worden
{ overwonnen, in Indië, in japan, in China zijn jonge indus­· `
trieën in opkomst, de vraag naar buitenlandsche grondstoffen `
N vermeerdert verhoudingsgewijs sneller, dan de vraag naar buiten~
”n~`­Y landsche industrie~producten. Dat hierdoor langzamerhand een
i zéér samengesteld probleem geschapen is, ligt voor de hand.
. De moeilijkheid, hoè zich de noodige grondstoffen te verzekeren
. wordt bijna nog klemmender dan de moeilijkheid van het vinden
‘ van een afzetgebied voor de gereedgekomen producten. Er
* wachten nog uitgebreide markten op exploitatie (het Chineesche
1 binnenland, de Balkan, Perzië, Rusland), in eigen land trekt de
I in welvaart toenemende bevolking de nijverheidsvoortbrengselen
in stijgende mate tot zich, maar de grondstoffenproductie plooit
i zich niet zoo gemakkelijk naar vraag en aanbod, zij verlangt
1 langen tijd van voorbereiding en een vèrzienden blik om de
producten veilig en tijdig op de juiste markt te kunnen brengen.
I Dat er langzamerhand een ware wedloop tusschen de staten
j ontstaan is om op de één of andere wijze deze onontbeerlijke
voorwaarden voor den bloei van hun industrieel land te ver~
l
<
l
¥