HomeDuitschlands groei en het Pruisische overwichtPagina 30

JPEG (Deze pagina), 860.40 KB

TIFF (Deze pagina), 6.98 MB

PDF (Volledig document), 84.27 MB

28
afzetgebied voor Duitsche producten kan het voor de toekomst nog .
‘ " ` ‘ veel beloven, mits . . . men eene wijdere opening van zijn grenzen
kan afdwingen, wat zonder wederkeerigheid met betrekking tot
den graanuitvoer, door Duitschland op vreedzame wijze moeilijk
L bereikt zal worden. Met een land echter, waaruit men voor
· meerd lila; vijätienläondlerd millioïi mark voedingsmiddelen en
gron so en etre t, an men et gevaarli'k ld t 'f~
j oorlogen niet lang ongestraft spelen. 1 Spa er ama
Voor Engeland zijn Amerika en Duitschland de gevaarlijke
' concurrenten. Engeland staat tegenover de Vereenigde Staten
‘ zoowel als de grootste importeur, als de verreweg grootste
afnemer. De pas ingeluide Amerikaansche vrijhandelspolitiek
heeft IH Engeland algemeene voldoening gewekt, fair~trade zou `
nu mogelijk worden, door vrijhandel toch wordt de almacht _)
der t·rust­monopolies gebroken, komt er een einde aan de dumping~ gl
polïiekden konh eene vrije concurrentie gezonder en eerlijker
ver ou ingen sc eppen. j
e De verhouding van den Engelschen in~ en uitvoer onderging
4 in de laatste twaalf jaren slechts zéér geringe verandering. De
, invoer van voedingsmiddelen, wijn en tabak inbegrepen, ver~
‘ mnälerdef lveälogidlïngsgewijs een weinig, de invoer van grond- 1
. sto en o a a ri aten nam evenveel toe. Een vierde deel van
j den invoer bestond uit industrie~artikelen en de uitvoer wees ·
ä naast een betrekkelijk klein percentage aan voedingsmiddelen, F
; grondstoffen en lhalffabrikaten, niet minder dan vier­vijfde van l
. d€¤ QCl1ç€l€I1 uitvoer (79 O/O) aan industrie~artikelen áán. Het -.lQ§_·
j exportëijferi ind millioenen lponden uitgedrukt, klom
voor nge an van 901-1912 van 280.022 tot 487.223 A
l ,. U. S. A,. .. idem ,, 290.048 ,, 552.150
E ,, guitïzhlland. igem ,, 217.900 ,, 440.400 l
« ,, ran r1j i em ,, 100.516 ,, 268.504 1
1 ,, Belgie ...... idem ,, 144.474 ,, 158.059 .
e .. Rusland. .... · idem ,, .80.389 ,. 160.318 ;
{ Voor de jongere 1nvoer~landen, van Zuid~Amerika, bijv. ;
l BfäZll1€,·AfQ€IlF1D1ë, Chili, verder ook Ned.~Indië, valt de sterke
, regelmatige stijging in den invoer uit de verschillende landen
op -· ivoor China, japan en Siam valt niet hetzelfde te zeggen. Q
é In .Ch1na·1s de Iapansche concurrentie sterk aan het opkomen, ‘
Duitsche invoer ging er ook vooruit, België werd er eenigszins I
goor ïvïgedrlongenfde iïivoïer uit Honkong ging ook achteruit, 1
ie u1 meri a en nge an nam weinig toe. j
K l
r