HomeDuitschlands groei en het Pruisische overwichtPagina 28

JPEG (Deze pagina), 871.30 KB

TIFF (Deze pagina), 6.91 MB

PDF (Volledig document), 84.27 MB

26
eigen markt, in casu de Engelsche, overstroomd wordt door
waren, welke dank zij de hooge winstgevende binnenlandsche
prijzen menigmaal onder de voortbrengingskosten op de markt
geworpen worden, eene praktijk die van Engeland een ,,dumping~
ground/' d. w. z., een vergaarbak voor industrie~afval van
Duitschland en Amerika heeft gemaakt. De schade hierdoor in
Engeland veroorzaakt is zeer groot, en de ,,dumping" politiek
-met recht gevreesd en gehaat geworden. .
De eisch van ,,fair~trade°' was onder imperialistisch bewind
niet anders dan een eisch tot beschermende rechten, dus een ge~
lijkwaardige tegenmaatregel, waardoor Engeland onder even ,
gemakkelijke voorwaarden zou produceeren, en dus op gelijken
voet met beschermde landen ruilhandel zou kunnen drijven,
zooals nu de beschermde landen onderling doen. De tariefmuur «
zou de goedkoope buitenlandsche waren tegenhouden, fair~trade
zou dan mogelijk worden. Onder liberaal bewind is deze eisch
omgezet in een luider protest tegen de hooge beschermende c
rechten der andere landen, voornamelijk Duitschland, en voor~
heen ook Amerika. ·
De tegenwerping, die men zou kunnen maken op het punt
van ,,fairness°' aan Engelschen kant, betreft het bestaan van de
Britsche voorkeurtarieven. De voordeelen, welke het Britsche
Rijk voor zijn handel met zijn koloniën geniet, moeten niet te
hoog worden aangeslagen, al blijken de koloniale markten even~
als de vreemde in stijgende mate koopkrachtig. Koloniale waren ,
genieten géén voorkeur op de Britsche markt, de Britsche waren
genieten echter eene verlaging van 33*/3 O/O op de inkomende
rechten in zijne koloniën, terwijl Canada en Nieuw~Zeeland
verschillende invoerrechten voor andere landen nog wat ver~
hoogden, om hunne jonge industriën te beschermen en zich tegen
Duitschland en Amerika, beide door hunne trustvorming zulke
gevaarlijke en meedoogenlooze concurrenten, te verweren. Het
onderscheid tusschen de voor het Britsche Rijk gunstige, koloniale
voorkeurtarieven en het volle invoerrecht is echter nooit zóó
groot, als het geweldige onderscheid tusschen den vrijen invoer
in Engeland en den zoo zwaar belasten invoer in Duitschland.
Dáárin steekt de oorzaak van zooveel verbittering en wrijving.
Eene nadere beschouwing van de vijf landen: Rusland, Duitsch~
land, Frankrijk, België en Engeland werpt een nog sterker licht
op de handelsverhoudingen Het blijkt b.v., dat België in een
eigenaardige verhouding tot Duitschland en Frankrijk staat.