HomeDuitschlands groei en het Pruisische overwichtPagina 26

JPEG (Deze pagina), 860.11 KB

TIFF (Deze pagina), 6.97 MB

PDF (Volledig document), 84.27 MB

24
niet­Europeesche landen betrekt. Slechts een vierde deel van den
_, Duitschen uitvoer gaat naar niet~Europeesche landen: naar Azië
en Australië, voor driekwart is Duitschland dus voor zijn export
afhankelijk van Europa, hetwelk het door schadebrengende, snelle
verhoogingen van zijn invoerrechten stelselmatig van zich ver~
vreemdt.
In de Duitsch~economische litteratuur is herhaaldelijk gewaar~
schuwd tegen deze gevaarlijke en op den duur schadelijk
werkende politiek, waar men toch per slot voor den bloei van
Duitschland Europa noodig had, en dit ,,gevaarlijke isolement"
anti~Duitsche politiek en anti-Duitsche sympathiën moest kweeken.
Dit is dan ook het geval geweest. De Duitsche tariefverhoo~
gingen hebben tot maatregelen van verweer in andere landen
geleid. (
Wanneer men nu de handelsverhoudingen in hun in­ en f
uitvoer~cijfers nagaat, dan blijkt dat er op de buiten~Europeesche ‘
markten steeds dezelfde Europeesche mededingers te vinden zijn,
namelijk: Engeland, Frankrijk, Duitschland en . . . België; meestal j
als vijfde concurrent de Vereenigde Staten van Amerika en een '
enkele maal ook Italië. I
In bijna alle landen heeft Engeland, vroeger: ,,de werkplaats
van de wereld", nog steeds een voorsprong op Duitschland 1
en verdere landen, soms grooter, soms kleiner en wisselend in ‘
onderlinge verhouding; zóó in japan, in China, in Siam, en )
evenzoo in de sterk in opkomst zijnde Zuid­Amerikaansche
Staten: Chili, Brazilië, Argentinië enz. Daarnaast is België ~·‘,.
echter bezig een steeds onplezieriger Europeesche concurrent
voor het in kracht op Engeland volgende Duitschland te worden.
Dat echter concurrentie~nijd niet de alleenheerscher op het ge-
bied der internationale verwikkelingen is, mag uit eene beschou~
wing der feiten volgen?)
Op de niet~Europeesche markten is Britsch~Indië, het land,
waar Engeland zorgvuldig den vrijhandel handhaaft, een zware
concurrent voor het moederland, zóó zelfs, dat het in enkele
landen reeds bezig is dit te overvleugelen. (japan, China, Ned.
Indië.) Toch heeft Engeland de imperialistische politiek van
1) De statistische gegevens voor de op p. 21-26 gemaakte vergelijkingen werden
` hoofdzakelijk geput uit de resp. jaarboeken en Rijkspublicatiën. Uitvoerigste bronnen:
Statistical abstract for the principal and other countries in each year from IQOI-
1912. (no. 39, 19x4) · l I _ _
Colonial ofüce list, statistical tables, relatxng to British se1f­g0vern1ng dommions,
Crown­Col0nies. Possessions and Protectorates.