HomeDuitschlands groei en het Pruisische overwichtPagina 25

JPEG (Deze pagina), 861.32 KB

TIFF (Deze pagina), 6.86 MB

PDF (Volledig document), 84.27 MB

l
f 23
i _ _ aflegde, slechts de eerste schredegezet heeft, kan niet ­betwist· -- · · ·· ·‘ ‘
9 E worden. Wanneer hiernevens ook de economische vrijheid, welke
j door de vrijzinnige handelspolitiek van Engeland gewaarborgd
j wordt, geldt als een kostbaar goed, dat het der menschheid brengt,
l waarvan het de hoeder en beschermer is, dan is dit van den .
j kant van Engeland geen huichelarij, veel minder een onwaar
woord. Het laat alle waren, (behalve enkele genotmiddelen
zooals tabak en sigaren, koffie, thee, cacao en spiritualiën) on~
belast op zijne markten toe. En vrijheid is hier het synoniem voor
beschaving, ook in het zaken~doen. Hoe grooter vrijheid, hoe
X grooter beschaving, dat is Engeland's ontwikkelingsstandpunt
geweest.
De expansie~drang van Duitschland is dus terug te voeren
F M op den geheelen economischen toestand van een achter tariefmuren
verscholen, fel opbloeiend nijverheidsland, dat binnen zijne grenzen
verzadigd is, en dat nu voor zijne fabriekmatige massa~producten,
i eigen behoefte vèr overtreffend, grondstoffen en afzetgebied
l noodig heeft. Het is de expansie~drang méér van goederen,
Q dan van personen, méér van export~consequenties: handelshuizen,
Q opslagplaatsen, vloot~steunpunten, dan van emigratie.
‘ Als een geweldige blaasbalg hijgt het achter zijn muren, moet
de adem met gierend geweld over de grenzen heen uitstooten.
Het aanvankelijk rustige, internationale handelsverkeer heeft _
5 plaats gemaakt voor een bombardeeren van vreemde landen
j met waren, met een koortsachtig halen van grondstoffen. En i
zooals niet anders te verwachten is, de waren worden hoofd~
1 zakelijk dáárheen gestuurd, waar de minste weerstand is, d. w. z.
waar vrijhandel het instroomen niet bemoeilijkt, of waar uit~
zonderingstarieven eenzelfde resultaat verzekeren.
Het hoogste Duitsche exportcijfer wordt voor uitvoer naar
` Engeland, het vrijhandelsland bij uitnemendheid, bereikt, de
l grootste invoer daar komt, van alle Europeesche landen, uit
j Duitschland.
, Engeland is dus Duitschland's grootste Europeesche afzetge­
I bied, op den voet gevolgd door Oostenrijk~Hongarije, waar~ E
l mede Duitschland een gematigd tariefverdrag heeft afgesloten. j
j Véél lager zijn de exportcijfers naar Frankrijk, Rusland en
j Amerika, alle drie landen van hooge invoerrechten; maar ter~
` wijl Duitschland 64.6 O/O fabrikaten exporteert, importeert
g het slechts voor 15 O/O fabrikaten, het overige bestaat uit voe- A
l dingsmiddelen of grondstoffen, welke het in stijgende mate uit j
E j
C (
l
l
M · _..- . ’l