HomeDuitschlands groei en het Pruisische overwichtPagina 22

JPEG (Deze pagina), 899.32 KB

TIFF (Deze pagina), 6.83 MB

PDF (Volledig document), 84.27 MB

20 I
kocht werden, te belasten met extra-invoerrechten. Dit was
‘ voornamelijk gericht tegen de Vereenigde Staten, waarvan men ‘
de marktprijzen gemakkelijk kon contróleeren; tegen de Duitsche
waren, die eveneens door een bombardement met onder-de-
prijs-waren de binnenlandsche industriën aan het wankelen brach-
ten, verdedigde men zich door een extra invoerrecht van 33*/3 O/O.
De geheele handelspolitiek van Duitschland (dit geldt voor
enkele andere landen óók, doch de geheele economische positie ~
van Duitschland doet dit zoo sterk gevoelen) heeft binnenslands
een troebelen toestand geschapen. Niet alleen de agrariërs
hebben voortdurend op verhooging van beschermende rechten
aangedrongen, ook de industrieelen hebben het gedaan, dan E
voor dit, dan voor dàt artikel, volledig ten eigen bate, zoodat l ­
deze, hoewel beperkte, groep van belanghebbenden zich den L Q
bekenden spotnaam van ,,Industrie-agrariër" op den hals haalden, .y
d. w. z. een, ten eigen profijte hooge-invoerrechten-eischende Y
industrieel. Waar door overstrooming van de markt geen afzet i
meer gevonden werd, begon het echt-Amerikaansche gebruik ï
van "Schmiergeld." Hiermede ,,kocht" men zich zijn afzetgebied, _ Q
kocht men alles, wat maar eenigszins tot kostenbesparing en j _
afzetvermeerdering kon bijdragen. Toen het drijven der agrariërs I Q
per slot begon integaan tegen de belangen van de industrieelen
(duur graan beteekent hooge arbeidsloonen, dus productie onder l
onvoordeelige omstandigheden) stichtte men in het jaar 1909 l
uit ontzetting over den invoerrechten-honger der agrariërs, als g l
verweermiddel de Hanzabond, de grootste vereeniging van , J
Duitsche industrieelen, welke zich als politieke partij tegen de " i
politieke actie van de agrariërs, die zelfs bij de laatste verhooging
van de graanrechten geen halt willen maken, wenschte schrap (
te zetten. ;
De binnenlandsche politiek is steeds troebeler, de buiten- l
landsche verhoudingen zijn steeds onzuiverder geworden. Het , j
zakenleven werd door deze omstandigheden dóór-en-dóór onge- ë 1
zond, zelfs zóó ongezond, dat men steeds talrijker den wensch `
hoort uiten, dit vóóral in de industrie-districten van 't Rijnland
en Westphalen, de beschermende rechten af te schaffen, die ï
inplaats van eene hulp een druk voor de industrie zijn geworden. l _
De beschermende handelspolitiek, welke dit alles heeft mogelijk E
gemaakt, heeft allengs een zéér gespannen toestand geschapen. E L
Niet alléén Duitschland bemoeilijkte den goederen-invoer, ook
de andere landen waren op zijn voorbeeld tot beschermende ä
l
l
E
E
z