HomeOver historische levensidealenPagina 7

JPEG (Deze pagina), 769.16 KB

TIFF (Deze pagina), 8.46 MB

PDF (Volledig document), 34.68 MB

N- - DWT www .*...,.m.«,~­­­­­.­..­«­~~­·­~».i«E<~»­;¤~urn ..
l
I
s
j .
MIINE HEEREN CURATOREN, PROFESSOREN, DOCTOREN
T DAMES EN HEEREN STUDENTEN, EN GI] ALLEN DIE
MI] HET VOORRECHT SCHENKT VAN uw GEHOOR!
1
Misschien zijt gij hier gekomen met de gedachte,
{ dat er voor iemand, die op dit tijdstip inzichten
( omtrent wereldgeschiedenis te belijden heeft, slechts
ï een onderwerp mogelijk is: de historische achtergrond
van den wereldoorlog. Is dit zoo, dan zal ik u
l teleurstellen. Ik zal niet daarover spreken. Wanneer Q
ik ten slotte nog even den stormwind mocht oproepen, {
dien de oorlog door uw denken jaagt, dan zal het
mijns ondanks zijn. Het is niet het werk van den
historicus, om als Demosthenes in den storm te spre~
E ken, en de heldere dag, waarin hij volken en staten
langs de baan van den tijd kan zien voorbij drijven
j als witte wolken aan een zomerhemel, is thans verre.
| Zelfs mijn uitgangspunt, het voorbeeld, waarmee j
ik u wilde binnenleiden in de gedachte, die mij bezig~ J
j houdt, kies ik, ofschoon het ook in den tegenwoor­ l
digen tijd voor 't grijpen zou liggen, uit een be~
; zonken verleden.
Karel de Stoute, de hertog van Bourgondië, had,
l zooals velen van zijn tijdgenooten, een toomelooze
zucht naar roem, een groote bewondering voor de
veldheeren der oudheid: Caesar, Hannibal, Alexander,
en een bewust streven, om dezen te gelijken en na T
, te volgen. ’) Een verheven beeld van antieke groot~
heid stond hem voor oogen en hij trachtte naar dat
l al
. ii