HomeOver historische levensidealenPagina 36

JPEG (Deze pagina), 700.10 KB

TIFF (Deze pagina), 8.31 MB

PDF (Volledig document), 34.68 MB

(
eg 34 _
j ‘ aan u allen binden, beschouw ik niet als geslaakt, al
E ga ik van u heen. Ik dank u voor alles, wat gij mij
_` gegeven hebt. Blijft mij gedenken, zooals ik u gedenk.
Dames en heeren Studenten, in het bijzonder gij,
j die mijn leerlingen zult zijn! Voor de tweede maal
E word ik geroepen, den man op te volgen, dien gij
1 zoo levendig betreurt. Ik weet, welke eigenschappen
ff het waren, waarom gij hem zoo hartelijk hebt ge~
jh waardeerd, want ik heb · zelf, `al is het niet als leer~
gy ling, de bekoring gekend van dien helderen eenvoud,
die warme belangstelling in het werk van anderen,
die gulheid om het vele wat hij had, te geven. Of `
E ik u dat alles op dezelfde wijze en in dezelfde mate
«j zal kunnen geven, weet ik niet. Maar ik verzoek u:
; begint met mij het vertrouwen te schenken, dat gij
T « aan Bussemaker gaaft, tot mij te komen, zooals gij ` ‘
kwaamt tot hem, en ik zal trachten, u te geven, wat
in mijn vermogen ligt.

j
i
l
1 1
l g gb { "