HomeOver historische levensidealenPagina 35

JPEG (Deze pagina), 753.07 KB

TIFF (Deze pagina), 8.39 MB

PDF (Volledig document), 34.68 MB

~ N . i . , . _; S: , « rg.; · `A.V : ¤è·~:; ‘·‘, · #5
" ii
Mijne heeren Curatoren dezer universiteit! Voor i
het vertrouwen, dat gij mij betoond hebt, door mij
ter benoeming tot dit ambt voor te dragen, ben ik
u ten zeerste dankbaar. Op welken prijs ik dat stel, l
zou ik afgemeten willen zien aan het feit, dat ik voor
dezen leerstoel een werkkring opgeef, die mij zeer
dierbaar was. Moge het mij gegeven zijn, te vol~
doen aan de verwachtingen, die van mij gekoesterd
worden. .
Mijne heeren Professoren, in het bijzonder gij leden
i der faculteit van letteren en wijsbegeerte! Dat ik
onder u een plaats moet innemen, die zoo snel en
zoo vroeg ledig werd, bedroeft mij evenzeer als u.
De welwillendheid, waarmee gij mij ontvangt, geeft
‘ mij goeden moed. In uw aller genegenheid beveel ik
mij aan.
Hooggeachte Blok! Onder uw leiding heb ik de
wetenschappelijke beoefening der geschiedenis aange~
vangen..Later is het mijn taak geweest, aan de Gro~
ningsche universiteit de traditiën voort te zetten,
waaraan uw werkzaamheid zulk een belangrijk aandeel
heeft gehad. Dat ik thans als uw medewerker naast
u plaats mag nemen, is mij een groote vreugde. Het
zal mij niet verhinderen, u te blijven beschouwen als
mijn leermeester, en als een discipel op uw raad en
J vriendschap mijn beroep te doen.
‘ Mijn Groningsche ambtgenooten en vrienden! De
banden, die mij aan de Groningsche universiteit en
i
F