HomeOver historische levensidealenPagina 31

JPEG (Deze pagina), 863.56 KB

TIFF (Deze pagina), 8.30 MB

PDF (Volledig document), 34.68 MB

.. . , . . ­ .., M g. . . ­·Av <: V~· s mï-ä*’*”3
· l " "‘ . *·ï`T‘ , ~· ._ V
29 ,
wicht der nationaal~historische voorstellingen bepaalt.
Een derde punt is de vraag, in hoeverre er harmonie i
bestaat tusschen het hedendaagsche nationale streven
en de geschiedenis van het volk. Het is een merk~
waardig verschijnsel, dat de historie zooveel meer
plaats inneemt in het duitsche nationalisme dan in dat
der west~europeesche volken. Frankrijk en Engeland j
zijn toch ook beide trotsch genoeg op hun nobele ge- V '
schiedenis. Toch roepen zij die veel minder in. Wat zijn
voor hen Vercingetorix en Boadicea, vergeleken bij
Arminius voor het duitsche bewustzijn! ,,Was das
deutsche Volk", vervolgt de zooeven vermelde schrij~
ver, ,,der historischen Richtung seines Sehnens und
_ Sinnens, der Erinnerung an seine Vorzeit, verdankt,
` ist ja geradezu überwältigend. Die ‘Vergangenheit ist
unser geistiger Besitz, einer unserer wertvollsten'."
l` Dit verschil ligt zeker in de voornaamste plaats in
den sterken historischen aanleg van het duitsche volk.
Wat Frankrijk in het bijzonder betreft, is echter ook
· het andere moment, dat ik noemde, in het spel. Het
fransche nationaahhistorische bewustzijn wordt in zijn
macht over de geesten belemmerd door de herhaalde
' breuken in de fransche geschiedenis. Er is te veel,
wat het half of heel verloochenen moet. Het fransche
nationalisme kan reeds aanstonds zich niet van gan~
scher harte overgeven aan de Merowingische en Ka~
rolingische grootheid, want deze was te germaansch.
Hoeveel glorie er afschijnt van zijn koningen en van
zijn grooten keizer, het fransche volk van de republiek
kan noch le roy soleil noch zelfs Napoleon vereeren
als het symbool van het zoo roerend teêr beminde
vaderland. En de ,,beginselen van l789" zijn te ab~
stract voor die functie. Vandaar dat voor de Fran-
/ èáçggyc Bib1j’0Z5._ _
x/Q'? ` . 6*6,)
[ 7*
rv H E » {