HomeOver historische levensidealenPagina 30

JPEG (Deze pagina), 881.95 KB

TIFF (Deze pagina), 8.30 MB

PDF (Volledig document), 34.68 MB

- ·~,­· ~v3‘ 4 `, ‘‘· n ·=‘­· =’· yëlvf tr ‘,`n` JJ-< ‘‘"‘ `"_­.‘ ~ *
* j 28
l f op den voorgrond. ,,Die Neuzeit ist vollig durchsetzt
J I von diesen Gedankengängen. Die nationale Staaten­
bildung, die das 19. jahrhundert beherrscht, hat vor
l · allem aus ihnen Leben und Kraft gewonnen". 23)
Toch schijnt mij de rol, die zulke historische voor~
‘ stellingen in het leven en streven der verschillende
B volken en staten spelen, niet enkel afhankelijk van
i_ de hoogte hunner cultuur. Het is daarbij in de eerste
, fr plaats van veel gewicht, of een volk zijn volle ont~
plooiing heeft verworven of nog nastreeft. Men zou
f kunnen zeggen: voor de onvoldane volken zijn de
, historische prikkels onmisbaar. Vandaar de buitenge~
wone plaats, die zij innemen in het leven der Balkan~
volken: Grieken, Roemeniërs, Serven en Bulgaren. _
Al deze volken voelen door hun hopelooze ethnogra~ S
Hsche vermenging in een groot middengebied het
` irredentisme in zijn pijnlijksten vorm, en worden be~ Af
‘ ‘ heerscht door een levendig expansie~streven: Groot~
Servië, Groot~Bulgarije, Groot~Griekenland. Beurte­·
, , lings hebben Grieken, Bulgaren en Serven eenmaal de
i hegemonie op het schiereiland bezeten en elkander
{ onderworpen gehouden. Maar om bij dat groote ver~
Q leden aan te knoopen, moeten allen een lange periode `
i van gemeenschappelijke verknechting onder den Turk
overspringen. Dit geeft aan hun nationale idealen iets
mythisch: Stefan Dusjan en tsar Simeon hebben veel
E van ouderwetsche nationale heroën. Met name bij de
il twee slawische volken draagt de sterk romantische
y neiging, die dit ras eigen is, er nog toe bij, hun
ll historische herinneringen tot een bijzonder werkzamen
‘, factor in hun staatsleven te maken.
Die aanleg, misschien nog meer de romantische
dan de historische, is een tweede punt, dat het ge-
'